صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معالجه رایگان بیش از 850 مریض توسط کلینیک سیار ام تی ان

معالجه رایگان بیش از 850 مریض توسط کلینیک سیار ام تی ان

کلینک سیار ام تی ان در این هفته از مناطق ریش خور و چهار قلعه ای چهار دهی در شهر کابل بازدید نموده و بیش از 850 مریض را به طور رایگان معالجه نمود. علاوه براین، داکتران کلینک صحی ام تی ان مردم مناطق ذکر شده را در مورد امراض موسمی و حفظ الصحه معلومات دادند.

مدیر عمومی بخش خدمات مشترکین ام تی ان اقای کوثر نجمی در این مورد چنین گفت: " تیم کلینک سیار ام تی ان به طور منظم به مناطق مختلف افغانستان میرود و برای مردم دارو درمان و همچنان مشوره های صحی رایگان فراهم می سازد."

کلینیک سیار ام تی ان یکی از پروژه های صحی بنیاد خیریه ام تی ان می باشد، بنیاد خیریه ام تی ان به منظور کمک و مساعدت با جامعه افغانی در عرصه های مختلف اجتماعی فعالیت می کند.