صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتاق تجارت وصنایع فیصله شورای وزیران را ناعادلانه خواند

اتاق تجارت وصنایع فیصله شورای وزیران را ناعادلانه خواند

درواکنش به فیصله شورای وزیران، مبنی بر لغوسهمیه حجاج به شرکت های توریستی خصوصی، اتاق تجارت این عمل را ناعادلانه خواند و انتقاد کرد. مطابق با فیصله اخیرشورای وزیران که در25 سرطان تصویب گردید ، شرکت های خصوصی به دلیل آنچه اضافه ستانی نام برده شده ازاین پس شامل سهمیه نخواهند شد.

به گزارش آژانس خبری روز ؛ اتاق تجارت وصنایع افغانستان دیروز در یک نشست خبری، این فیصله را ناعادلانه وبراساس نتیجه گیری های نادرست وغیرواقعی ارزیابی نمود. شیرین آقا سخی مسئول کمیته حج اتاق تجارت وصنایع گفت: ما ازدولت انتظارداریم که بخش خصوصی را با اتخاذ برنامه های مفید اقتصادی حمایت کند نه اینکه با تصامیم ناعادلانه به ماضرروارد نماید .

وی گفت ؛ فعالیت شرکت های سیاحتی خصوصا ًدرراستای انتقال حجاج همواره شفاف وبا درستی انجام یافته ومشکل قابل توجه متوجه این بخش نمی گردد. سخی علاوه کرد: ما انتقادات ومشکلات خویش را می پذیریم اما به شدت اتهام اضافه ستانی ازسوی این شرکت ها را رد می کنیم. به گفته وی شرکت های سیاحتی در کنار پرداخت مالیه ، تکس و سایر موارد دیگر برای تجدید جوازفعالیت شان ، همه ساله 110 هزارافغانی بدولت می پردازند.

مسئول کمیته حج اتاق تجارت وصنایع میگوید که سکتور خصوصی خواهان دریافت سهمیه انتقال ده هزار حاجی ازدولت می باشد. او؛ با انتقاد ازوضعیت سکتورهای دولتی خاطرنشان ساخت؛ جای تعجب است که آنها مشکلات برجسته خویش را نادیده می گیرند اما بخش خصوصی را با اتهام های نادرست مواخذه می کنند.

آنها با اذعان به این نکته که برخی مشکلات دربخش خصوصی وجود دارد اظهارداشتند که این نکته مربوط به چند شرکت محدود بوده و به اندازه ای برجسته نیست که سهیمه این بخش به کلی لغو گردد. کمیته حج اتاق های تجارت وصنایع چندی پیش سه شرکت توریستی نشنل، سلطان مدینه و هرات کاروان را بدون قرعه کشی مشمول سهمیه، دانسته بود و از 21 شرکت تنها 15 شرکت را واجد شرایط کسب سهمیه خوانده بود.

اما دولت با تصمیم جدید سهمیه بخش خصوصی را به کلی لغو نموده است.