صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزير تجارت: به اموال تاجران افغان اجازه انتقال داده شد

وزير تجارت:  به اموال تاجران افغان اجازه انتقال داده شد

وزير تجارت و صنايع افغانستان ميگويد که به اموال تاجران افغان از پاکستان، اجازه انتقال داده شد. از حدود يک سال قبل بدينسو،اموال تاجران افغان در پاکستان با تاخير مواجه مى شدند؛ اما از حدود يک ونيم ماه قبل بدينسو به اموال تاجران افغان، اجازه ورود از پاکستان داده نمى شد.

اين درحاليست که سال گذشته،توافقنامۀ جديدتجارتى و ترانزيتى (اپتا) ميان افغانستان و پاکستان به امضا رسيد و مقامات اعلان کرده بودند که اين موافقتنامه ، بعد از ٢٢ جوزا سال روان، جامۀ عمل خواهد پوشيد.
به اساس توافقنامۀ اپتا،ضمن تسهيلات تجارتى و ترانزيتى ،وسايط نقليۀ افغانستان و پاکستان مى توانند، تا به بنادر هر دوکشور رفت وآمد کنند.

به اساس توافقنامۀ گذشته ميان هردوکشور، وسايط پاکستان ميتوانستندتا به بنادر افغانستان تردد نمايند. اما عراده جات افغانستان؛ صرف تا شهر پشاور اجازه رفت و آمد داشتند. به اساس توافقنامۀ گذشته، اموال تاجران افغان؛ از بنادر پاکستان توسط شرکت (ان ال سى) پاکستانى منتقل ميشد،اما از اينکه شرکت مذکور ظرفيت کافى نداشت، بيشترين اموال تاجران افغان در بنادر پاکستان به تاخير مواجه ميشد.

اما از اين جهت با اعلان اپتا، اموال تاجران افغان به مشکلات مواجه و هزاران کانتينر اموال نيز متوقف شدند، که قرار داد گذشته لغوشده بود و موافقتنامۀ جديد عملى نشد. به گفتۀ انور الحق احدى وزير تجارت وصنايع افغانستان ،پاکستان مى خواست تا به عملى شدن توافقنامۀ جديد به اندازۀ محصول گمرکى اجناس و ٢٥ درصد قيمت وسايط ضمانت نقدى از تاجران افغان را اخذ کند.

نامبرده که دیروز درکابل به خبرنگاران سخنرانى ميکرد افزود، که اکنون پاکستان براى دوماه از اين خواستۀ خود منصرف شده و براى اموال تاجران افغان، توسط ريل و وسايط شرکت (ان سى ايل) اجازۀ انتقال داد . به اساس معلومات منبع، اکنون دربندر کراچى و مناطق مختلف پاکستان ، ٣٠٠٠کانتينر اموال تاجران افغان، متوقف شده اند.

نامبرده گفت که اين اموال، طى دوماه به افغانستان منتقل خواهند شد و اظهار اميدوارى نمود که مشکلات موجود که در فرا راه عملى شدن توافقنامۀ اپتاقرار دارد نيز دراين مدت مرفوع شود . احدى ميگويد، انتظار برده ميشود تا با ورود مواد متوقف شدۀ افغانستان از پاکستان ، قيم مواد ارتزاقى درکشور کاهش يابد.

خان جان الکوزى معاون هيئت مديرۀ اتاق تجارت و صنايع افغانستان ؛از فيصله متذکره استقبال و اظهار خرسندى نمود. نامبرده گفت که تاجران افغان، از اين موقع سود خواهند برد و اموال متوقف شده آنها درپاکستان ، به کشور خواهند رسيد.

اما نامبرده ميگويد، تا زمانيکه تمام معضلات در راستاى عملى شدن اپتا به طور کامل حل نشوند، تاجران افغانستان از طريق پاکستان واردات شان را متوقف خواهند کردند. به اساس معلومات وزارت تجارت وصنايع ، ميزان تجارت ميان افغانستان و پاکستان، هرسال به حدود ١،٥ميليارد دالر بالغ ميگردد و اندازۀ ترانزيت افغانستان از طريق اين کشور نيز به ١،٥ميليارد دالر امريکايى ميرسد.