صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مخابرات: به زودى شبکه هاى مخابراتى در برخى ولايات مجدداً فعال مي شود

وزارت مخابرات:  به زودى شبکه هاى مخابراتى در برخى ولايات مجدداً فعال مي شود

وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى ميگويدکه در آيندۀ نزديک، شبکه هاى مخابراتى که در برخى ولايات از فعاليت بازمانده اند، به همکارى مردم، دوباره فعال خواهند شد. اين وزارت مى افزايد که فعاليت شبکه هاى مخابراتى خصوصى، از اوايل سال جارى بدينسو در ولايات هلمند، قندهار، غزنى، لوگر، ميدان وردگ و بعضى ولايات ديگر در جنوب کشور، از طرف شب توسط مخالفان مسلح دولت قطع گرديده و به اين شرکت، ها تنها از ٧ صبح الى ٧ شب اجازۀ فعاليت داده شده است.

عطا محمد يارى عضو ادارۀ تنظيم خدمات مخابراتى (اترا) در وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى گفت که شبکه هاى مخابراتى، بيشتر در ساحاتى از طرف شب قطع است که با تهديد هاى امنيتى مواجه اند. وى به آژانس خبرى پژواک گفت که ناامنى، نه تنهاباعث عدم رشدخدمات مخابراتى شده، بلکه در بعضى ولايات باعث قطع خدمات شبکه هاى خصوصى مخابراتى نيز گرديده و اين کار باعث مشکلات زياد در زندگى مردم شده است.

اين عضو ادارۀ اترا، شبکه هاى مخابراتى را به حيث سرمايۀ ملى کشور تلقى نموده و افزود که بعضى اوقات، عدم آگاهى و تبليغات نادرست بيرونى، سبب ميشود که مخالفان دولت، دست به تخريب زيربنا و تجهيزات شبکه هاى مخابراتى بزنند، که اين کار آنها ضرر رساندن به سرمايۀ ملى کشور است.

اما يارى علاوه کردکه اين مشکل را بامردم ولايات مختلف در جريان گذاشته و آنها وعده داده اند که امنيت وسايل و تجهيزات شبکه هاى مخابراتى را تامين ميکنند. وى گفت: اين مشکل درآيندۀ نزديک رفع شده و فعاليت شبکه هاى مخابراتى از سرگرفته خواهد شد.

طالبان مسلح گفته اند که آنها بخاطرى مانع فعاليت شبکه هاى مخابراتى از طرف شب ميشوند که از اين وسيله، در رديابى آنها و عمليات نظامى بر ضد آنها استفاده ميشود. اما يارى علاوه کرد: بايدبراى مردم ذهنيت داده شودکه فعاليت شبکه هاى مخابراتى، در عمليات نظامى و رديابى مخالفان مسلح دولت، دخيل نيست.

اين عضو ادارۀ اترا افزود: اين حرف ها نادرست و تبليغ است، دشمنان رشد و انکشاف مردم افغانستان ميخواهندکه مردم ما اين زيربناها را از دست بدهند. وى تصريح کردکه بايدمردم در مورد اين تهديدات مخالفان دولت، بى تفاوت نباشند و براى آنها فهمانده شودکه از خدمات مخابراتى، بيشتر افراد ملکى استفاده ميکنند.

آمار تازه ارائه شده از سوى وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى نشان ميدهد که در حال حاضر، ١٧ ميليون تن در سراسر کشور از موبايل استفاده ميکنند، که نسبت به سال گذشته ٣.٥ ميليون تن افزايش را نشان ميدهد.

گفتنى است که علاوه بر چهار شرکت مخابراتى خصوصى؛ شرکت مخابراتى دولتى افغان تيلى کام، چهل شرکت انترنتى و صدها شرکت تکنالوژى معلوماتى درکشور فعاليت دارندکه به گفتۀ وزارت مخابرات، بيش از٨٠ درصد ساحات کشور را تحت پوشش قرار داده است.