صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نشست سران عضو کشورهای ایکو درکابل آغازشد

نشست سران عضو کشورهای ایکو درکابل آغازشد

انسجام و تنظیم کاهش خطرهای ناشی از حوادث طبیعی در سطح منطقه هدف مهم این نشست، عنوان شده است. نشست سه روزۀ کشورهای عضو سازمان همکاری های ایکو، دیروز با حضور محمد کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهور و رییس کمیته حالات اضطرار، مقامات بلند پایه دولتی ، نهاد های ملی و بین المللی و شماری از کشور های عضو ایکو درکابل برگزارشد.

محمد کریم خلیلی رییس کمیته حالات اضطرار ، همکاری های کشورهای عضو ایکو را در راستای کاهش خطرهای طبیعی درسطح ملی و بین المللی یک امرمهم و سرنوشت ساز خوانده گفت : مساعی مشترک کشورهای عضو ایکو و ایجاد میکانیزم مشترک درراستای مدیریت و کاهش مشکلات ناشی از رویداد های طبیعی میتواند در امر مقابله با این چالش کارساز باشد.

کریم خلیلی، ظرفیت سازی، تبادل تجارب میان کشورهای عضوایکو و بلند بردن ظرفیت میان سکتورمبارزه با حوادث طبیعی درکشورهای عضو ایکو را دارای اهمیت مضاعف عنوان کرده اظهار امیدواری کرد که اعضای ایکو بتوانند گام های خوبی را درجهت مهار حوادث طبیعی با همکاری نهاد های ملی، منطقوی و بین المللی بردارند.

داکتر محمد دائم کاکر رئیس عمومی ادارهء ملی آماده گی مبارزه با حوادث ، در این نشست گفت : اهداف اساسی این نشست، شامل انسجام وتنظیم هرچه بهترفعالیت ها، برای کاهش خطرهای طبیعی درسطح منطقه درمطابقت با فیصله ( هیوگو) درجاپان، تشریک معلومات و تجارب، تحکیم هرچه بیشترهمکاری های منطقوی در رابطه به امور مربوط به مدیریت حوادث و ارتقای ظرفیت می باشد.

آقای کاکر افزود: افغانستان به دلایل داشتن شرایط خاص جغرافیایی ، جیولوژیکی ، هایدرولوژیکی و اقلیمی از یک سو و موجودیت درگیری و جنگ های متداوم با تروریزم بین المللی ازجانب دیگردر برابر حوادث طبیعی فوق العاده آسیب پذیربوده و شهروندان کشور پیوسته خسارات جانی ومالی زیادی را متحمل شده اند.

آقای کاکر، یاد آورشد که انعقاد وتدویر همچوکنفرانس ها ، سمینارها و کارگاه ها نتایج ودست آورد های ارزنده و مفید را درجهت کاهش خطر های حوادث دربرخواهد داشت و زمینهء تحکیم همکاری های متقابل منطقوی را فراهم خواهد کرد.

در این نشست، پنج تن از اعضای ایکو اشتراک کرده اند و قراراست در روزهای بعدی پیرامون تحولات اقلیمی و رویدادهای طبیعی در سطح منطقه به گفت و گو بپردازند. این نشست، قراراست تا دو روزدیگر پس از تبادل افکار و تجارب میان نماینده گان کشورهای عضو ایکو پایان یابد.