صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشکل آب صحى آشاميدنى ٨٥ در صد مکاتب کشور مرفوع خواهد شد

مشکل آب صحى آشاميدنى ٨٥ در صد مکاتب کشور مرفوع خواهد شد

ازطريق برنامه صدای مشترک تا ختم سال ٢٠١٤ ميلادى؛ فيصدى مکاتب که به آب صحى اشاميدنى دسترسى دارند، از ٤٥ درصد به ٨٥ در صد افزايش خواهد يافت. اين مطلب را محمد سليم احمدى رييس صحت ورفاه جوانان وزارت معارف تاريخ ٢ اسد بيان کرد .

محمد سليم احمدى مى گويد که ازطريق برنامۀ صداى مشترک که وزارت هاى معارف ،صحت عامه ،احيا وانکشاف دهات به همکارى مالى صندوق وجهى ملل متحد براى اطفال ( یونسف) درسال ١٣٨٥ آغاز نموده ، در مکاتب چاه ها حفر و تشناب هاى عصرى اعمار مى گردد.

همچنان منبع خاطر نشان کرد که ازطريق اين برنامه درمورد حفظ الصحه محيطى به شاگردان مکاتب آگاهى داده مى شود. وى گفت که در حال حاضر ٤٥ درصد مشکل آب صحى آشاميدنى ، ٢٥ درصد مشکل مبرزها در مکاتب مرفوع است و ازطريق برنامه يادشده براى شاگردان ٤٥ در صد مکاتب کشور آگاهى در مورد حفظ الصحه داده شده است .

به اساس معلومات منبع، قرار است تا ختم اين برنامه ( ٢٠١٤ ) مشکل آب صحى آشاميدنى ٨٥ در صد مکاتب ، مشکل مبرزهاى ٦٥ درصد مکاتب رفع شود و ٨٠ در صد مکاتب تحت پوشش آګاهى در مورد حفظ الصحه قرار گيرد.
وى گفت که اين برنامه ازکمک هاى صندوق وجهى ملل متحد براى اطفال ( يونسف ) تمويل مى شود.

به گفتۀ وى به منظورجلب کمک هاى بيشتر براى تطبيق اين برنامه ؛ دیروز (٢ اسد) نشست يک روزه به اشتراک نمايندگان وزارت هاى معارف ،صحت عامه ،احياء و انکشاف دهات افغانستان و ٦٢ کشور وموسسه کمک دهنده درکابل تدويريافت.

منبع بدون ارايه جزييات بيشتر خاطر نشان کرد که اشتراک کننده گان اين نشست، براى تطبيق اين برنامه وعده هاى همکارى دادند. درحال حاضر در سراسر کشور ١٤ هزار مکتب فعاليت دارد.