صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کریمی: شماری از سربازان اردو مقررات عسکری را نقض می کنند

کریمی: شماری از سربازان اردو مقررات عسکری را نقض می کنند

لوی درستیز قوای مسلح افغانستان نگرانی اش را به خاطر آنچه سوء استفاده از امکانات وزارت دفاع ملی به واسطهء تعدادی از کارمندان این وزارت می خواند، ابراز کرده است. جنرال شیر محمد کریمی هم چنان می گوید، قوانین و مقررات عسکری به طور دوامدار از سوی شماری از سربازان اردوی ملی افغانستان نقض می شود.

به گفتهء آقای کریمی، این سربازان در برخی موارد به طور غیر قانونی از وسایط وزارت دفاع ملی افغانستان نیز استفاده می کنند. یک هموی 120 هزار دالر قیمت دارد، روزی نیست که ما نشنویم که یک موتر هموی چپه نشده باشد، مسوولیت این را کی دارد راننده نیست بدون مسوولیت راننده گی می کند. موتر های نظامی را با فامیل های خود غیرقانوی به تفریحگاه می برند.

لوی درستیز قوای مسلح افغانستان این سخنان را به روز دوشنبه در سیمیناری سه روزه یی که به هدف تقویه روحیهء نیروهای اردوی ملی در کابل برگزار شده، ابراز کرد. به گفتهء جنرال کریمی، تعدادی از سربازان اردوی ملی افغانستان در لباس اردوی ملی و در جریان اجرای وظیفه از مشروبات الکولی استفاده می کنند.

وی روی اصلاحات در وزارت دفاع و جلوگیری از این خودسری ها نیز تاکید کرد. با همین یونیفورم شراب می نوشند آیا ما او را نگویم که چرا این کار را می کنید. جنس می آید و کمپیوتر های می آید به خانه می برند و در کتاب ثبت نمی کنند. تا سه سال آینده ما باشیم یا نه شما نخواهید توانست که موتر را روشن کنند از کار می افتند.

پیش از این نیز گزارش های در مورد حیف و میل شدن کمک هایی جامعه جهانی با وزارت دفاع ملی افغانستان به نشر رسیده است. شماری از رسانه های غربی در اواخر سال 1389 گزارش های را به نقل از مقام های وزارت دفاع ملی در مورد لادرک شدن به ارزش 42 میلیون دالر وسایل طبی و ادویهء کمک شده از سوی امریکا با ریاست صحیهء وزارت دفاع پخش کرده بودند.

چند روز پس از پخش این گزارش ها، جنرال احمد ضیاء یفتلی که به عنوان رییس صحیهء اردو کار می کرد، با چند کارمند دیگر این ریاست از وظایف شان سبک دوش شدند. شکایت ها در حالی در مورد استفادهء سوء از صلاحیت های وظیفه یی و امکانات دولتی به واسطهء برخی از سربازان اردوی ملی وجود دارد، که گفته می شود عدهء دیگری از کارمندان دولتی افغانستان نیز به بیماری سوء استفاده از امکانات دولتی مبتلا اند.

شماری از آگاهان افغان از آنانی که در تصمیم گیری ها دخیل اند و خود شان را مدافع منافع دولت و مردم این کشور می دانند، می خواهند تا جلوگیری از سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه یی و امکانات دولتی را به واسطهء کارمندان دولت در دستور کارشان قرار بدهند.