صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حقوق اطفال در مرکز اصلاحی و تربیتی اطفال نقض می شود

 حقوق اطفال در مرکز اصلاحی و تربیتی اطفال نقض می شود

مسوولان مرکز اصلاح و تربیت اطفال وزارت عدلیه افغانستان می گویند: سطح جرایم اطفال در شهر کابل رو به افزایش است و به توجه بیشتر نیاز دارد. رییس مرکز اصلاح و تربیت اطفال در شهر کابل می گوید: در حال حاضر با فرستادن اطفال زیاد از سوی نهاد های عدلی و قضایی به این مرکز و در عدم رسیده گی بهتر، حقوق اطفال در این مرکز آموزشی و تربیتی نقض می شود.

خانم عزیزه عدالتخواه رییس این مرکز به روز سه شنبه حین افتتاح کارگاه آموزش حرفوی برای اطفال گفت: در این مرکز می بایست اطفال زیر سن هژده سال نگهداری شود، در حالی که نهاد های عدلی و قضایی اطفال بالا تر از سن 18 را که نو جوانان اند، برای تجدید تربیت می فرستند. وی گفت: در مرکز اصلاح و تربیت اطفال فعلاً در حدود 191 طفل موجود است که 26 تن آنها از طبقهء اناث و متباقی از طبقهء ذکور می باشند.

به باور خام عدالتخواه سطح جرایم در این مرکز ناشی از تفاوت های سن و بخصوص در بین اطفال که سن بزرگ تر دارند افزایش یافته است که این مساله نیز نگران کننده است.
این حالی است که اطفال زیر سن 18 که متهم به جرایم اند بخاطر تجدید تربیت به این مرکز فرستاده می شوند و اما به باور مسوولین، در این مرکز با افزایش روز افزون اطفال و نبود امکانات سطح جرایم روز تا روز بالا می رود که آموزش حرفه و تربیت آنان را زیر سوال برده است.

خانم عدالتخواه مشکلات موجود در این مرکز را چنین برجسته ساخت: در مرکز اصلاح و تربیت اطفال فعلاً مشکلات بی حد زیاد است. ما باید در هر اتاق شش طفل را نگهداری کنیم که باید در این مرکز 60 طفل تحت آموزش و پرورش قرار گیرند، اما متاسفانه فعلاً 191 طفل در این مرکز موجود است که این موضوع خود یک مشکل بزرگ می باشد، سطح جرایم اطفال رو به افزایش است و ما از این ناحیه بسیار نگران هستیم.

به نظر کارشناسان امور تربیتی، نگهداری اطفال بالا تر از سن 18 که نوجوانان اند با اطفال پایین تر از سن 18 از نظر علمی و حقوقی غیر قانونی است و اگر به این مساله توجه نشود جرایمی از این نهاد گزارش خواهد شد که باعث نگرانی بیشتر خواهد گردید.