صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پنجمین دور خدمات مخابراتی به ارزش بیش از 20 میلیون دالر به دواطلبی سپرده شد

پنجمین دور خدمات مخابراتی به ارزش بیش از 20 میلیون دالر به دواطلبی سپرده شد

مقام ها در اداره اترا وزارت مخابرات وتکنالوژی میگویند که ، پنجمین پروژه دسترسی سراسری جهت عرضه خدمات مخابراتی را که تا کنون در آن ساحات هیچ خدمات مخابراتی عرضه و یا از لحاظ خدمات مخابراتی در سطح نازلتر قرار دارد، راه اندازی نمایند انجینیر خیرمحمد فیضی رییس اداره اترا وزارت مخابرات طی کنفرانس مطبوعاتی دیروز به رسانه ها اظهار داشت : پروژه پبنجم مربوط سال 1390 به تعداد -110 تاور betدر 107 ولسوالی که شامل 31 ولایت میشود به هزنیه بیش از بیست میلیون دالر تطبیق میگردد .

وی افزود که ،سر از تاریخ 4 اسد پروسه اعلان داوطلبی این دور پروژه برای تمام شرکت های مخابراتی که در مارکیت موجود است گذاشته خواهد شد تا انان بتوانند با ارایه پیشکش خوب که هر یکی از این شرکت ها برنده شود با آنان قرار صورت خواهد گرفت .

آقای فیضی خاطر نشان ساخت که این نوع پروژه ها و شرکت های مخابراتی را جهت عرضه خدمات مخابراتی در مناطق روستایی وساحات دور دست افغانستان از طریق سبسایدی تشویق خواهد نمود که موانع در راه ایجاد شبکه های شرکت های مخابراتی را از بین ببرد.

به گفته او پس از عقد قرار داد شرکت ها ی برنده ملکف اند که طی یک سال مطابق به تاریخ این قرار داد همان ساحات مدنظر شده نصب آنتن های پروژه را به بهره برداری سپرده و خدمات را در ساحات عرضه نمایند .
او تصریح کرد ،اگر وضع امنیتی در افغانستان بهتر میبود ممکن بود که تمام ساحات افغانستان تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار میگرفت و هیچ ساحه فغانستان بدون عرضه خدماتی باقی نمیماند .

آقای فیضی تاکید نمود: مصصم هستیم که هرگاه وضع امننیتی بهتر شود و کدام مشکل مانع شرکت های مخابراتی و رشد انکشاف خدمات مخابراتی در افغانستان نباشد طی سه سال آینده تمام ساحات افغانستان را صد در صد تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار خواهم داد.

به گفته وی با وجود چالش های امنیتی فعالیت آنان در عرضه خدمات مخابراتی نسبت به دو سال گذشته بیشر شده است. گفتنیست که سه ولایت تحت پوشش این دور خدمات مخابراتی قرار نگرفته است زیرا د رسطح بلند خدمات مخابراتی قرار داشته اند.