صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دایکندی ؛ ولایتی که حتا یک سانتی متر سرک پخته ندارد

دایکندی ؛ ولایتی که حتا یک سانتی متر سرک پخته ندارد

دایکندی تنها ولایتی است درافغانستان که حتا یک سانتی مترسرک پخته ندارد و یک کیلومتر سرک هم دراین ولایت پیدا نمی شود که آن را سرک درجه دو یا درجه سه نامید. وسایط مسافربری دایکندی بیشتر موترهای کمک دار فلانکوج است، دربعضی ولسوالی های این ولایت مردم آن با موترهای لاری وکامازمسافرت می کنند.

نبود سرک وخرابی راه های ترانسپورتی دربعضی ازمناطق این ولایت سبب شده است که شمار زیادی از باشنده گان ترجیح دهند، تا با اسب والاغ سفر نمایند. درسراسر دایکندی هیچ موتری قادر نیست دریک ساعت بیش از 15 کیلومتر راه را بپیماید حتا درداخل بازار نیلی مرکز ولایت دایکندی موتر بدون کمک راه رفته نمی تواند.

خلیفه خیرمحمد راننده موتر فلانکوج است که درمسیر کابل ودایکندی مسافربری می کند . وی می گوید: ما به خاطر نبود سرک وخرابی راه های ترانسپورتی در دایکندی ، دو شب درمیان به کابل می رسیم .

فاصله شهرنیلی مرکز دایکندی تا کابل 480 کیلومتراست، اما موترهای مسافربری، این فاصله را با سپری کردن بیش از 30 ساعت طی می کنند. این درحالی است که شهروندان قندهار این فاصله را تا کابل در6 ساعت طی می کنند.

قربان علی ارزگانی والی دایکندی نیز می گوید، وی با موتر رنجر پلیس، از نیلی مرکز ولایت دایکندی پس از30 ساعت حرکت دوامدار به کابل می رسد. آقای ارزگانی به بست باستان گفت: برای ترمیم واعمار سرک های دایکندی وشاهراه های متصل به دیگر ولایت های کشور بودجه یی در اختیارنداریم.

خرابی سرک های دایکندی علاوه بر ضیاع وقت مسافران، سبب عوارض بیشترموترها، افزایش نرخ مواد وارداتی وگاهی تلفات وضایعات انسانی نیز شده است. غلام علی یکی ازشهروندان دایکندی می گوید: من دریک روز شاهد چپه شدن پنج موتر در این مسیر بودم .

وی افزود در این حادثات 10 نفر کشته شده بودند . اسدالله سعادتی نماینده مردم دایکندی درمجلس نماینده گان به خبرگزاری بست باستان گفت: حدود 10 میلیون دالر بودجه انکشافی برای این ولایت تخصیص داده شده اما برای سرک سازی ویا بازسازی سرک ها، بودجه یی در نظر گرفته نشده است.

آگاهان امور، دلیل اصلی این مشکلات را بی توجهی مسؤولین دولتی به این ولایت ها می دانند. داکترمحمد رجا، مدیرمسؤول رادیو صدای نیلی می گوید: این ولایت قربانی امنیتش شده است،چون ولایت دایکندی همیشه ازامنیت خوبی برخوردار بوده، دولت هم به آن توجه نکرده است.