صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پروژۀ ارتقاى سواد به وزارت معارف کشور واگذار شد

پروژۀ  ارتقاى سواد  به وزارت معارف کشور واگذار شد

در سلسلۀ انتقال مسووليت به افغانها، دیروز پروژۀ ارتقاى سواد که تا حال از سوى يونسکو پيش برده ميشد؛ به وزارت معارف کشور واگذار شد. دیروزقراردادانتقال اين پروژه را داکترغلام فاروق وردگ وزير معارف با شيگرواوياگى نماينده سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (يونسکو) وسى جى اوکادا شارژدافير سفارت جاپان مقيم افغانستان امضاء نمود.

وزيرمعارف درمراسم يادشده گفت که اين پروژه ٥ ساله درسال ١٣٨٧ به کمک ٣٨ ميليون دالر جاپان آغاز گرديد که تاکنون ازطريق يونسکو در١٨ ولايت کشور، پيش برده ميشد . به اساس معلومات منبع ، تاکنون ازطريق اين پروژه ٨٥ هزارتن از کورس هاى سواد آموزى فارغ گرديده اند.

وى افزود که در حال حاضر در اين پروژه ١٥٠ هزار تن تحت آموزش قرار دارند و قرار است که تاختم پروژه ٦٠٠ هزارتن از اين طريق ،از نعمت سواد بهره مند شوند. منبع خاطر نشان کرد که در حال حاضر، ازطريق ساير پروژه هاى آن وزارت در سطح کشور ٦٠٠ هزار تن تحت آموزش سواد قرار دارند و و ازسال ١٣٨١ تاکنون، از طريق کورس هاى سواد آموزى ٢،٥ ميليون افغان باسواد شده .

به گفتۀ مسئولين وزارت معارف ، درحال حاضر به طورتخمينى ١٠ ميليون افغان بلند تر از سن ١٥ سال، از نعمت سواد بى بهره مى باشند. موصوف درحالى که مى گفت انتقال اين پروژه به سلسله انتقال مسووليت هاى امنيتى از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان صورت مى گيرد؛ افزود : خوشحال استيم ابتکارى که رييس جمهورکشور در مورد انتقال مسووليت هاى امنيتى ودفاعى از ادارات موازى واجنبى آغاز کرد ، اين انتقال مسووليت هاى امنيتى بايد ممد ومتمم مسووليت هاى انکشافى شود و يا انتقال مسووليت انکشافى ممد و متمم مسووليت هاى امنيتى شود.

مرحله اول انتقال مسووليت ها از نيروهاى خارجى به افغان ها در ولايت هاى کابل بدون ولسوالى سروبى، پنجشير، باميان و شهرهاى لشکرگاه، هرات، مهترلام و مزارشريف به تاريخ ٢٦ سرطان آغاز و روز سه شنبه تکميل گرديد.
طبق پلان، اين پروسه تا آخر سال ٢٠١٤در سراسر افغانستان تکميل خواهد شد.

وردک آغاز برنامه انتقال مسووليت ها را قدم مهم براى افغانستان خوانده گفت که وزارت معارف تا ختم سال روان مسووليت مديريت تمام برنامه هاى آن وزارت را که در حال حاضر، از سوى موسسات ملى وبين المللى پيش برده مى شود ، بر عهده خواهد گرفت .

به گفتۀ وى وزارت معارف، از موسسات داخلى به صفت همکارى تخنيکى استفاده خواهند کرد. ولى مسووليت مديريت تمام برنامه ها را وزارت معارف بر عهده مى گيرد. وى افزود : شعارما در وزارت معارف اين است که اگر دنيا و همکارانى که با ما همکارى مى کنند ،اگر کمک براى ما است ، ازطريق ما است و اگرکمک از طريق ما نيست ، براى ما نيست .

وزير معارف در حالى که مى گفت آن وزارت در قسمت مديريت با مشکل مواجه نمى شود ، افزود که با مصارف استخدام يک کارمند خارجى مى تواند؛ دو صد افغان را استخدام کند. موصوف به ادامه سخنان اش دراشاره به کارمندان خارجى گفت : امروز معارف درولايات فعال است که درآنجا امنيت خوب نيست ودوستاى خارجى ما آنجا رفته نمى توانند ونمى روند، پس براى نظارت بايد خودما برويم پس ضرورت است که مسووليت مديريت را نيز خودما بگيريم .

نماينده يونسکو درمراسم يادشده گفت که پس از مشوره هاى زياد با دفترمرکزى يونسکو مسووليت اين پروژه به وزارت معارف سپرده شده است . موصوف گفت که يونسکو به همکارى هاى تخنيکى اش دربخش هاى مختلف با وزارت معارف ادامه خواهد داد.

وى گفت که پروسه انتقال درقدم اول دربخش هاى امنيتى آغاز شد؛ ولى بايد دربخش هاى ديگر چون تعليم وتربيه که يکى ازبخش مهم حکومت مى باشد نيز اين پروسه عملى گردد. همچنان شارژدافيرسفارت جاپان درکابل گفت که انتقال مسووليت ها يک چانس خوب براى بلند رفتن ظرفيت درحکومت افغانستان مى باشد وبايد درپهلوى انتقال مسووليت هاى امنيتى درساير بخش ها نيز انتقال مسووليت صورت گيرد.

وى معارف را بخش مهم؛ براى پيشرفت کشور خواند و گفت که جاپان تا زمانى افغانستان را کمک مى کند که ساحه تعليم تربيه در افغانستان وسعت پيدا کند و در اين کشور، صلح و امنيت تامين شود. به گفتۀ موصوف، جاپان تعهد کرده است که در پنج سال آينده ؛ پنج مليارد دالر را در بخش هاى مختلف با افغانستان کمک مى کند.