صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تجار افغان از توقف اموال شان در بندر تورخم شکایت کردند

تجار افغان از توقف اموال شان در بندر تورخم شکایت کردند

شماری از صادر کننده گان افغان هشدار می دهند که اگر به مشکل متوقف شدن اموال شان در بندر تورخم از سوی حکومت رسیده گی نشود، دست به تظاهرات گسترده می زنند. این صادر کننده گان که به روز چهارشنبه در کابل گردهم جمع شده بودند گفتند، اگر به زودترین فرصت از سوی پاکستان برای اموال شان اجازهء انتقال به هند داده نشود، آنها مشتریان خود را در بازار های هند از دست می دهند.

این صادر کننده گان هم چنان گفتند، در صورتی که پاکستان اجازهء انتقال اموال آنان را به هند ندهد، حکومت افغانستان باید دست به اقدام مشابه بزند. دو تن از این صادر کننده گان گفتند: «اگر پاکستان اموال تجار افغان را مانع می شود که به کشور های دیگر صادر شود پس افغانستان نیز چنین کاری را انجام دهد.»

از دو ماه بداینسو به دهها کانتینر اموال صادراتی تاجران افغان در بندر تورخم متوقف شده است. این اموال که شامل قالین، سنگ های قیمتی، نباتات طبی و میوه خشک و تازه می باشد قرار بود از طریق بندر واگه به بازار های هند انتقال داده شود.
به گفته صادر کننده گان افغان، در نظر دارند به هدف رفع این مشکل با وزیر تجارت و صنایع کشور صحبت نمایند.

در همین حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید، که آنها این مشکلات را با مقام های پاکستانی در میان گذاشته اند و در چند روز آینده این مشکل حل می گردد. وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:

«وزارت تجارت و صنایع افغانستان همرای پاکستان مذاکره داشتند و آنها به اموال تجار افغانی اجازه می دهند که اموال شان حرکت کند و هم چنان اموال تجار افغان اجازه ورود به افغانستان نیز داده شده و کار های آن جریان دارد.» مقام های پاکستان از چند ماه نه تنها روی انتقال اموال صادراتی افغانستان به بیرون از این کشور محدودیت هایی را وضع کرده اند، بلکه جلو ورود کانتینر های حامل مواد خوراکی و غیر خوراکی تاجران افغان را به افغانستان نیز گرفته اند.

قرار بود تفاهم نامهء تجارتی و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان که در سال گذشته به امضاء رسیده، به تاریخ 12 جون سال روان عملی شود، اما بنابر دلایل نامعلوم پاکستان از عملی کردن این تفاهم نامه خودداری کرده است.
این اقدام پاکستان سبب شده است تا قیمت مواد اولیه در بازار های افغانستان به طور سرسام آور بلند برود.