صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کارشناسان: تامین امنیت بعد از انتقال مسوولیت های امنیتی نیز مشکل خواهد بود

کارشناسان: تامین امنیت بعد از انتقال مسوولیت های امنیتی نیز مشکل خواهد بود

آگاهان امور وشماری ازاعضای ولسی جرگه میگویند که حکومت افغانستان درده سال گذشته نتوانسته است که ظرفیت سازی کامل را در نیروهای امنیتی کشور بوجود آورد. آنان به این باور اند، تا زمانیکه نیروهای امنیتی افغان مجهز با وسایل نظامی مدرن و پیشرفته زمینی و هوایی نشوند، به صورت جدی نمی توانند از تمامیت ارضی کشور و حاکمیت قانون دفاع نمایند.

جنرال عبدالواحد طاقت کار شناس مسایل نظامی، همکاری مردم بانیروهای امینتی را از عوامل موفقیت نیروهای امنیتی افغان خوانده به آژانس خبری وخت گفت که نیروهای امنیتی کشور، خصوصا اردوی ملی افغانستان یک پرسونل است و این پرسونل توانایی دفاع ازحاکمیت قانون را بدون تجهیزبا وسایل مدرن نظامی وحمایت مردم ندارد.

وی خاطر نشان ساخت که اردوی ملی افغانستان انگیزه ی خاص برای دفاع ازوطن ندارد و اکثریت سربازان آن برای بدست آوردن معاش شامل اردو شده اند. شهنواز تنی وزیر دفاع پیشین و کارشان مسایل نظامی به آژانس خبری وخت گفت تا زمانیکه نیروهای امنیت افغان به تجهیزات کامل نظامی دست نیابند به صورت جدی نمی تواننداز تمامیت ارضی کشور و حاکمیت قانون دفاع نمایند.

وی افزودکه اگر در کنار پروسه انتقال امنیت، راه حل های سیاسی و اعتماد سازی ملی بوجود نیاید، کشور به خطر های امنیتی بزرگ مواجه خواهد شد. شماری دیگرازاعضای ولسی جرگه میگویند که حکومت افغانستان در ده سال گذشته نتواسته است نیروهای امنیتی افغان را از نگاه کمیت و کیفیت آماده سازد.

رفیق شهیر نماینده مردم هرات در ولسی جرگه میگوید که حکومت باید بیشتر عناصر کمک کننده را در راستای ساخت و ساز نیروهای امنیتی خود جذب نماید. وی افزودکه، دولت باید انگیزه ی را در نیروهای امنیتی به وجود بیاورد و همچنان حمایت مردم را با آنها جلب نماید تا پروسه انتقال مسوولیت را به خوبی به پیش ببرد.

رمضان جمعه زاده نماینده مردم بلخ درولسی جرگه توانمندی نیروهای امنیتی افغان را زیر سوال برده میگوید که تا نیروهای امنیتی افغان به طور کامل تجهیز نشوند هیچگاه این پروسه موفق نخواهد شد.
این نماینده گان تعلیمات مسلکی نیروهای امنیتی افغان را یکی ازشرایط تامین امنیت بهتر پس از پروسه انتقال درکشور میدانند.

اجمل باشنده شهر کابل گفت اینکه نیروهای افغان به تنهایی میتوانند از حقوق مردم, حاکمیت قانون و تمامیت ارضی کشور دفاع کنند پرسشی است که زمان به آن پاسخ خواهد داد.

گفتنیست که به روز سه شنبه، هفته جاری، ریس جمهور کرزی درنشستیکه مقامات بلند پایه ی کشورحضور داشتند، گفت درحال حاضر نیروهای افغا ن به حد کافی توانمند شده اند و میتوانند به درستی ازحقوق مردم دفاع کنند.
وی همچنان اضافه کرد که بعد ا زانتقال مسوولیت های امنیتی، هیچ دلیلی وجود ندارد که ناامنی درکشور ادامه یابد.

گفتنیست که، مرحله ی اول روند انتقال مسوولیت از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغان در7 شهر و ولایت به پایین رسیده است ولی نگرانی ها وجود دارد که نیروهای امنیتی افغان قادرنخواهند بودکه امنیت را به تنهایی تامین نمایند.