صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیرعدلیه قانون استرداد مجرمین را به مجلس نمایندگان سپرد

وزیرعدلیه قانون استرداد مجرمین را به مجلس نمایندگان سپرد

حبیب الله غالب وزیرعدلیۀ کشور، دیروز قانون استراداد مجرمین را به صورت رسمی به عبدالرؤوف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان سپرد. وزیرعدلیه درمورد مواد این قانون به صورت فهرست وار به نماینده گان مجلس گفت: براساس این قانون می توان مجرمین که دربیرون از کشور طبق قوانین کشورهای دیگر محکوم به زندان شده اند، مراحل و مدت حبس خود را داخل کشور سپری نمایند.

این قانون به دوبخش تقسیم شده است که بخش اول آن شامل محاکمه، مراحل تحقیق، تعقیب، توقیف، نظارت، و ضبط اشیایی منقول متهمین ومجرمین است. بخش دوم این قانون مربوط به مدت محکوم شدن اشخاص ازسوی دادگاهها است که باید آنرا سپری کنند.

براساس گفته های وزیرعدلیه، تحقیق ومحاکمۀ مجرمین و متهمین، درقانون یاد شده شامل مجرمین مربوط به افغانستان و شهروندان خارجی می شود که براساس روابط وهمکاری متقابل کشورها صورت می گیرد. آقای غالب گفت: این قانون براساس نیازمندی های امروزی ساخته شده وانتظار می رود که کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای همسایه، همکاری نزدیک و همه جانبه داشته باشند.

فرستادن مجرمین و متهمین همراه با شاهد، با درنظرداشت مصؤونیت فردی وحقوقی، انتقال اموال واشیای منقول و همکاری های مشترک از موارد دیگری است که دراین قانون به آنان توجه شده است. این قانون که از جانب وزارت عدلیه، توسط وزیر دولت درامورپارلمانی به رئیس مجلس سپرده شد، درمجلس نقد وبررسی می شود.

این قانون درحالی از سوی وزارت عدلیه به مجلس نماینده گان سپرده شده است که 315 تن از شهروندان خارجی به شمول 15 زن درداخل کشور و هزاران شهروند افغانی در بیرون از افغانستان در توقیف ویا پیگرد قانونی قراردارند.