صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زنان و چالش های رانند گی درشهر کابل

زنان و چالش های رانند گی درشهر کابل

رانند گان زن هنگام رانند گی درسرک های پر ازدحام شهرکابل، با چالش های زیادی از جمله آزار و اذیت راننده گان مرد و افراد بی بند و بار روبه رو هستند. خانم ایمان احمدی، محصل سال چهارم دانشگاه پزشکی کابل می گوید :من از کودکی آرزو داشتم، راننده گی کنم اما امروز وقتی که فرصت راننده گی برایم فراهم شده، شماری از مردان بی بند و بار هنگام راننده گی آزارم می دهند.

او به خبرگزاری بست باستان گفت: شمار زیادی از مردان و راننده گان درجاده های شهر کابل، رفتارهای عجیب وغریب با من دارند و با حرف ها ی بیهوده ، هارن های بی جا ، وحرکت های خلاف قوانین ترافیکی دربرابرمن انجام می دهند.
ایمان می گوید: بانوان هیچ گونه مشکلی هنگام گرفتن جواز راننده گی ندارند و هنگام راننده گی نیز نسبت به مردان بیشتر در صدد رعایت قوانین ترافیکی هستند.

شریفه( خانم خانه ): روی آوردن زنان به راننده گی را یک فرصت خوب برای خانم ها خوانده می گوید: راننده گی برای زنان عیب نبوده بلکه نشانۀ توانایی زنان در اجتماع است. کریم نظری یکی از راننده گان تکسی در کابل، راننده گی زنان را بی غیرتی افغان ها و فرهنگ خارجی دانسته می گوید: نیاز نیست که زن ها راننده گی کنند.

اما بیشتر خانواده ها وبه ویژه دختران راننده گی را حق اجتماعی خود دانسته وآن را یک سهولت برای کارهای دفتری وتحصیل خود می دانند. دراین اواخر، بیشتر دختران به حرفۀ راننده گی رو آورده وعلاقه دارند راننده گی بیاموزند.
یکی از مراکزی که زنان را رایگان آموزش راننده گی می دهد، آموزشگاه مموزی است.

یارمحمد، مسؤول آموزشگاه راننده گی مموزی به خبرنگار بست باستان گفت: این آموزشگاه با پشتیبانی کشور ایتالیا و شرکت هیواد، زنان علاقه مند را در حرفۀ راننده گی به صورت رایگان آموزش می دهد. اوگفت که در دورۀ نخست 40 نفر به صورت جدی مقررات ترافیکی و راننده گی را یاد گرفتند و برنامۀ دوم نیز 40 نفر دیگر را زیر پوشش آموزش قرار داده و برنامه جریان دارد. هر دورۀ آموزش 36 روز است که 12 روز آن مربوط به شناسایی نشانه های ترافیکی و روزهای دیگر به کارهای عملی و تخنیکی اختصاص داده شده است.

او تأکید کرد، این برنامه زیر نظر مدیریت ترافیک انجام می شود.
مل پاسوال نورالدین همدرد، رییس ترافیک شهرکابل ضمن تأیید موضوع آموزش رایگان راننده گی برای زنان از سوی آموزشگاه مموزی می گوید: زنان مانند مردان می توانند طبق قوانین ترافیکی، جوازنامۀ راننده گی دریافت کنند و هیچ مانع قانونی برای شان وجود ندارد.

رییس ترافیک شهرکابل، درگفتگو با خبرگزاری بست باستان گفت : علاقه مندی بانوان در بخش راننده گی درمرکز و ولایت ها رو به افزایش است و مراجعین زن برای دریافت جواز راننده گی نسبت به سال های گذشته بیشترشده است.
رییس ترافیک شهرکابل درحالی از افزایش زنان به راننده گی سخن می گوید که شماری از مردم، راننده گی زنان ودختران را درفرهنگ افغانی یک ننگ دانسته و آن را خلاف عنعنات ملی می دانند.

گفتنی است که زنان ودختران جوان پس از سقوط رژیم طالبان و گذشت ده سال از روند دموکراسی درافغانستان نه تنها با مشکل راننده گی رو به رو بوده بلکه با تبعیضات جنسی، تجاوز مردان، عنعنات ناپسند جامعه، خود سوزی ها، فرارازمنزل وازدواج های اجباری روبه روهستند.