صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر معارف : صلح بدون انکشاف وانکشاف بدون حکومتداری خوب امکان پذیر نیست

وزیر معارف : صلح بدون انکشاف وانکشاف بدون حکومتداری خوب امکان پذیر نیست

کمک های نظامی امریکا برای مردم افغانستان به ویژه با پنج وزارت خانه های کلیدی در بخش انکشاف دهات ،رشد تعلیم ،بازسازی شهر،صحت و زراعت ادامه خواهد داشت . محمد فاروق وردگ وزیر معارف کشور طی کنفرانس تحت نام (صلح وانکشاف) دیروز به رسانه ها اظهار داشت و ګفت:

صلح ، انکشاف و حکومتداری خوب مانند سه اضلاع مثلث میباشد که این سه عنصر با هم مرتبط و متمم همدیگر اند زیرا که صلح بدون انکشاف و انکشاف بغیر از حکومتداری خوب امکان پذیر نیست . وی هدف اساسی این کنفرانس را استفاده از کمک های ایالات متحده امریکا که عمده ترین آن برای آمادگی و تجهیزات نظامی تخصیص یافته بوده است، برای تسهیلات صحی، گسترش ارتقای تعلیم وتربیه ،انکشاف دهات ،زراعت و بهبود نظام شهر عنوان نمود.

وی افزود که طی یک و نیم سال 37 باب مکتب به همکاری نیروهای نظامی امریکا اعمار شده که 26 باب مکتب دیگر آن تحت بازسازی قرار دارد،همچنان 166 میلیون دالر در 8 پروژه دیگر در بخش بهبود کیفیت معارف نیز کمک می شود که این پروژه ها شامل اعمار صد باب مکتب که پنج باب آن دارای لیلیه ها نیز می باشد ، خریداری 65 هزار میز وچوکی برای مکاتب کابل و اعمار 8 باب مکتب تخنیکی میباشد .

ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه کشور نیز افزود که دولت افغانستان به این باوراست که انکشاف ،صلح وحکومتداری خوب میتواند باعث ایجاد تامین امنیت در کشور گردد . او میگوید که نیروهای نظامی از سال 1388 بدینسو در تربیه 3 هزار قابله ، درکاهش فلج اطفال ،در بازسازی ونوسازی شماری از مراکز صحی وزارت صحت را کمک نموده اند .

خانم دلیل گفت : به کمک مالی نیروهای نظامی امریکا تاکنون ده شفاخانه در سطح کشور تکمیل شده و ده شفاخانه دیگر تحت اعمار قرار دارد و.همچنان 49 میلیون دالر در بخش های مختلف به مصرف رسانیده اند. جارالله منصوری وزیراحیا‌‌ء و انکشاف دهات با حضور داشت اش در این کنفرانس طی سخنرانی اش خاطر نشان ساخت که ،حکومت افغانستان با استفاده از فرصت های کمک امریکا استفاده خوب نموده است .

آقای منصوری گفت : پنج برنامه ملی از سوی انکشاف دهات از کمک های ایالات متحده امریکا به راه انداخته شده است که از جمله توسعه برق ،دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی ،کمک های هماهنگی ، مصئونیت غذایی و همبستگی ملی که تا کنون 70 در صد مردم افغانستان تحت چتر برنامه همبستگی ملی قرار گرفته اندبه اره انداخته شده است .

محمد یونس نواندیش شارول کابل میگوید که کابل یکی از شهر هایست از لحاظ آلوده گی هوا در سطح بسیار بحرانی قرار دارد که به شش هزاز هکتار ساحه سر سبز نیاز دارد که تنها 750 هکتار زمین سر سبز دارد . او میافزاید که امسال تحت تطبیق برنامه های سر سبزی شهرکابل نیروهای نظامی امریکا 25 کیلو متر طول جاده پلچرخی را برعلاوه غرض نهال مسوولیت آبیاری آن را با یکی از شرکت های آبرسانی نیز قرارداد نمود ،در اعمار سرک دشت برچی ، سرسبزی آن وهمچنان ایجاد پارک های تفریحی برای جوانان واطفال نیز کمک صورت گرفته است .

محمد آصف رحیمی وزیر زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان می گوید که، این وزارت به هدف کمک با باشنده گان مناطق خشکسالی زده در این کشور برنامه های را روی دست دارد. آقای رحیمی گفت که عدم ریزش باران کافی در بهار امسال سبب شده است تا کشت زارهای للمی در مناطق شمال و برخی ساحات دیگر افغانستان متضرر شوند، علفچرها خشک شوند و مردم با کمبود آب آشامیدنی رو به رو شوند.

او ابراز امید واری کرد که در همکاری با ادارات سازمان ملل متحد درآینده ها میتوانند به نیازمندی های مردم در این مناطق پاسخ مثبت بدهند. اولسون سفیر انکشافی ایالات متحده امریکا گفت که هدف از کمک های شان در افغانستان این است تا دیگر افغانستان لانه تروریزم ساخته نه شود و همچنان آنان میخواهند که افغانستان را یک کشور جدید و آباد بسازند .

او گفت : درحالی انتقال مسوولیت ها به نیروهای افغان صورت میگیرد وکمک های اضطراری در این پنج وزارت به خوبی صورت گرفته که ما از کار های این پنج وزارت راضی میباشیم . داکتریماشیدا رییس اداره USAID نیز افزود که ۳،۷میلیون دالربرای کار یابی مردم افغانستان اختصاص داده شده است که از این جمله دو میلیون آن در جذب کار یابی از سوی این پنج وزارت به مصرف رسیده است .

تورن جنرال تیموتی پ مک هیل معاون قوت های نظامی امریکا نیز تاکید ورزید گفت : ما بر تعهد های خود مبنی بر کار مشترک پایدار میباشیم ، پیام حاوی امید داشتن زندگی بهتر را برای تمام مردان ، زنان و اطفال افغان میفرستیم
این درحالیست که بیشترین نفوس کشور را افراد ده نشین تشکیل می دهند و به اساس احصاییه ها قبلی ۱۸،۵ میلیون نفوس افغانستان ده نشین هستند.