صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی مجدد ایران از حضور نیرو های بین المللی در افغانستان

نگرانی مجدد ایران از حضور نیرو های بین المللی در افغانستان

ایران بار دیگر در مورد حضور نیرو های بین المللی در افغانستان و تصمیم امریکا و افغانستان بخاطر امضای سند همکاری های دراز مدت استراتیژیک نگرانی شدید خود را ابراز کرده است. به نظر می رسد که میان هیات شورای ملی افغانستان و مقام های ایرانی کلماتی تندی رد و بدل شده است.

اعضای این هیات می گویند که در دیدار با مقام های ایرانی در پاسخ به نگرانی های آنان گفته اند که حضور نیرو های بین المللی در افغانستان ناشی از مداخلات کشور های همسایه در امور افغانستان است. مقام های ایرانی در این ملاقات از موجودیت نیرو های خارجی در افغانستان و امضای سند همکاری های درازمدت استراتیژیک میان افغانستان و امریکا انتقاد تند نموده و افغانستان را یک بار دیگر کشور اشغال شده خطاب کرده اند.

عبدالوهاب عرفان عضو مشرانو جرگهء افغانستان که شامل این هیات بود در اجلاس روز یکشنبه مشرانو جرگه در مورد سفر هیات شورای ملی به ایران توضیحات ارایه کرد و در زمینه چنین گفت:
هیات افغانی موقف قاطع و اظهارات بسیار جدی داشتند که پای این خارجی ها را در مملکت ما کی کشانیده است. علت حضور نیروهای خارجی در افغانستان تجاوز اتحاد شوروی سابق و مداخلهء بعضی از کشور های همسایه که یقیناً هیچگاه دست مداخلهء این ها از افغانستان کوتا نشده، بوده است.

آقای عرفان گفت که در جریان این سفر با محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران، برخی اعضای کابینه و رییس و اعضای مجلس شورای اسلامی آن کشور دیدار کرده اند . وی گفت که در این ملاقات ها در مورد رسیده گی به مشکلات ترانزیتی، مهاجرین و زندانیان افغان در ایران نیز به توافقاتی با آن کشور دست یافته اند.

در همین حال داکتر زلمی زابلی عضو مشرانو جرگهء افغانستان که در ترکیب این هیات شامل بود می گوید که او نیز در برابر اظهارات مقام های ایرانی پاسخ های تند داشته است. وی گفت: هنگامیکه یکی از وکلای ایران افغانستان را به حیث یک کشور اشغال شده خطاب کرد، آقای بروجردی که عضو پارلمان و رییس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران است، وی نیز عین کلمه را تکرار کرد و گفت: هیاتی که از افغانستان آمده به ضد امریکایی ها می باشد. من وقت ملاقات با آقای بروجردی گرفتم و برایش گفتم که ما به ضد امریکا نیامده ایم. من برایش گفتم وقتی که شما از طرف کشور های غرب خصوصاً امریکا تحت فشار قرار می گیرید، شما یا اقدام به اخراج یک و نیم ملیون مهاجر ما می کنید و یا هم صدور نفت به افغانستان را متوقف می سازید.

برخی از سناتوران افغان ایران را متهم کردند که از مخالفین مسلح در افغانستان حمایت می کند. آقای عرفان گفت که این مساله را نیز در دیدار با جانب ایران مطرح کرده اند. از سوی دیگر سناتور عبدالحنان حق ویون و عضو این هیات گفت: نه ایران و نه هم پاکستان دوست افغانستان اند. او این دو کشور همسایه افغانستان را دانهء سرطان خطاب کرد و به ادامه چنین گفت: این موضوع را باید به وضاحت بگویم که بخاطر رهایی از شر این همسایه ها ما با امریکا و هر کس دیگر یک جا خواهیم شد.

ایران پیش از این نیز چندین بار در مورد حضور نیرو های بین المللی در افغانستان و مسالهء روابط دراز مدت استراتیژیک افغانستان و امریکا ابراز نگرانی کرده بود. تصمیم مقام های افغان و امریکایی در زمینهء ایجاد روابط درازمدت استراتیژیک بین این دو کشور باعث تشویش برخی از همسایه های دیگر افغانستان و کشور های منطقه نیز شده است.

اما حکومت افغانستان گفته است که افغانستان یک کشور مستقل بوده و در این مورد با در نظر داشت منافع ملی خود تصمیم می گیرد. رییس جمهور کرزی اخیراً یک بار دیگر تاکید کرد تا زمانی که پیش شرط های افغانستان در زمینهء ایجاد روابط درازمدت ستراتیژیک از سوی مقام های امریکایی پذیرفته نشود، سند همکاری های درازمدت را با امریکا امضاء نخواهند کرد.