صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشرانوجرگه معاونين وزارت امورخارجه و امنيت ملى را درجلسه خود نپذيرفت

مشرانوجرگه معاونين وزارت امورخارجه و امنيت ملى را درجلسه خود نپذيرفت

مشرانو جرگه معين وزارت خارجه ومعاون رياست امنيت ملى را که غرض معلومات دادن در مورد وضعيت امنيتى ومعاهده استراتيژيک با امريکا به اين جرگه آمده بودند، به جلسه خويش نپذيرفتند. مشرانو جرگه روز يک شنبه گذشته فيصله نموده بود تا رحمت الله نبيل سرپرست رياست عمومى امنيت ملى بۀ جلسه اين جرگه حاضر گردد تا در مورد مشکلات امنيتى درکشور وبه خصوص و در مورد قتل سران قومى معلومات دهد.

دراين اواخر، تعدادى از رهبران در ولايات مختلف کشته شده اند که واقعات اخير آن کشته شدن برادر رئيس جمهور ورئيس شوراى ولايتى قندهار احمد ولى کرزى،کشته شدن مشاور رئيس جمهور جان محمد خان ونماينده مردم ارزگان در ولسى جرگه محمدهاشم وطنوال؛ شمرده مى شود.

همچنان اين جرگه يک شنبه گذشته فيصله نموده بود تا داکتر رنگين دادفرسپنتا مشاور امنيت ملى رئيس جمهورنيز به اين جرگه رفته ودر مورد سند همکارى هاى ستراتيژيک امريکا وافغانستان معلومات دهد. همچنان کميته روساى اين جرگه فيصله نموده بود تا جاويد لودين معين سياسى وزارت خارجه نيز به جرگه رفته ودر مورد معاهده ستراتيژيک معلومات دهد.

مذاکرات د رمورد سند همکارى هاى ستراتيژيک بين حکومت هاى امريکا وافغانستان جريان د ارد. تامين امنيت درافغانستان،آزادى وخودمختارى افغانستان،کمک هاى امريکا درمورد آموزش وتجهيزنيروهاى ملى افغان ،جلوگيرى از خودسرى هاى نيروهاى خارجى درافغانستان وبرخى مسايل ديگر؛ شروط ارايه شده از جانب افغانستان است.

همچنان مقامات افغان گفته اند که اين روابط ؛بايد چنان باشد که به کشورهاى همسايه ضررى وارد نکند. در جلسه دیروزى مشرانو جرگه محمد علم ايزديار معاون اول مشرانو جرگه گفت که در مورد موضوعات متذکره ؛معين وزارت خارجه؛ جاويد لودين وبه عوض نبيل معاون اوپراتيفى آن داکتر احمد ضياء به اين جرگه آمده اند.

وى گفت که سپنتا ونبيل توسط يک مکتوب به مشرانوجرگه خبرداده اند که آنها دیروز درجلسه شوراى امنيت؛ مصروف هستند ودر وقت ديگر غرض توضيحات به مشرانوجرگه حاضر خواهند شد. ولى تعدادى از اعضاى مشرانو جرگه گفتند که کسانى بايد براى توضيحات به جلسه مشرانو جرگه حاضر شوند که جرگه خواهان حضور آنها گرديده باشد .

نثار احمد حارس يک تن از نماينده گان ولايت کابل دراين جرگه گفت که اين باراول نيست که مشرانو جرگه ؛خواهان حضور رئيس امنيت ملى مى گردد، ولى وى يک معاون خود را به جاى خود مى فرستد. وى گفت که اين عملکرد مسؤولين حکومتى بى پروايى آنها در برابر مشرانو جرگه را نشان مى دهد.

در اين جر گه شهنازغوثى نماينده مردم هرات گفته هاى حارس را تاييد کرد وى گفت که مسؤولين امنيتى به اين دليل در برابر حضور شان به مشرانو جرگه بى پروايى مى کند که از اين جرگه؛ راى اعتماد بدست نمى آورند. به اساس ماده ٦٤ قانون اساسى وزرا به پيشنهاد رئيس جمهور وبا تائيد راى ولسى جرگه، تعيين يا از وظآيف شان سبکدوش مى گردند.

هغه زياته کړه: که وزير غواړو وزير، که رييس غواړو رييس او که معين غواړو معين بايد غونډې ته حاضر شي. فضل هادي مسلميار رئيس مشرانو جرگه گفت که مشرانو جرگه خواهان تطبيق جدى فيصله هاى خود است. وى افزود: اگر وزير را خواستيم بايد وزير،اگر رئيس را خواستيم بايد رئيس واگرمعيين را خواستيم بايد معيين به جلسه حاضر گردد.