صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ميدان هوايى باميان به شکل ستندارد اعمار ميگردد

ميدان هوايى باميان به شکل ستندارد اعمار ميگردد

با ساخت ميدان هوايى باميان به شکل ستندرد، نه تنها در بخش تجارت، بلکه در بخش سياحت نيز تسهيلات لازم فراهم خواهد شد. اين ميدان که اکنون خامه بوده واز ریگ فرش است و تنها طیاره های کوچک میتوانند نشست و برخاست نمايند، قرار است که به صورت پخته واساسی اعمار گردد .

داوود علی نجفی سرپرست وزارت ترانسپورت وداکتر حبیبه سرابی والی بامیان طی کنفرانس خبرى دیروز در باميان اعلام کردند که میدان هوايی بامیان به هزينۀ چهارميلیون دالر کمک نيوزيلاند در ظرف چهار ماه آينده به شکل ستندرد اعمار میگردد

نجفی ميگويد که میدان هوايی؛نظر به ضرورت مردم باميان در دست ساخت قرار گرفته است. حبیبه سرابی والی بامیان، انکشاف یک ولایت را مربوط به زیر بنا وراههای مواصلاتی آن خوانده، گفت که با اعمار میدان هوايی، نه تنها در بخش تجارت، بلکه در عرصۀ سياحت و بيشتر شدن سياحان داخلى و خارجى به ساحات تاريخى و باستانى باميان، نيز تحول قابل ملاحظۀ رونما خواهد شد.

گفتنى است که عوايد توريزم باميان، از ناحیه سفرسياحان داخلى و خارجى در سال ٢٠١٠ ميلادى به٤٠٠ هزار دالر ميرسيد که دو برابر نسبت به سال گذشتۀ آن بود. همچنان شمارسياحانى که درسال گذشتۀ ميلادى به بامیان سفرکرده بودند، به بیش از٤١ هزار داخلی و حدود٦٠٠ تن خارجی ميرسيد که نسبت به سال ٢٠٠٩ ميلادى دو برابر افزایش را نشان میداد.

والی باميان ميگويد که شرکت های خصوصی هوايی با وزارت ترانسپورت وعده کرده اند که در صورت اعمار میدان هوايی بامیان، پروازهای شانرا آغاز خواهند کرد. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والى باميان به آژانس خبرى پژواک گفت که قرار است، خط رنوى ميدان هوايى با عرض ١٠٠ متر و طول دو کيلو متر به شکل ستندرد ساخته شود.

به گفتۀ وى، بعد از اعمار این میدان که کارش به زودی آغاز میگردد؛ طیاره های ١٠٠ نفری هم نشست کرده خواهند توانست، درحالى که تا کنون فقط طیاره های کوچک یوناما(ملل متحد) و ادارۀ انکشاف بين المللى امريکاUSAIDنشست وبرخاست ميکنند.

احمدى علاوه ميکند که این طیاره ها فقط مسافرین موسسات ورؤسای ادارات دولتی را انتقال ميدهند؛ مردم عادی وشهروندان بامیان نمی توانند از آن استفاده نمايند، ولى با اعمار میدان وشروع پروازهای شرکت های خصوصی شهروندان بامیان نیز از آن استفاده خواهند کرد.

اين درحالى است که باميان از طريق پروان به کابل در موتر ٩ ساعت و از راه ميدان وردگ ٧ ساعت را در بر ميگيرد. کرايۀ يکطرفۀ موتر از طريق پروان به باميان ٨٠٠ افغانى و از ميدان وردگ ٧٠٠ افغانى بوده، اما با ساخت ميدان هوايى ، مسافرين ذريعۀ طياره در نيم ساعت خواهند رسيد.

مسوولان محلى باميان ميگويند که کرايۀ يکطرفۀ طياره ١٢٠٠ تا ١٥٠٠ افغانى تعيين خواهد شد. حاجى فاضل يکى از تاجران باميان ميگويد که او حد اقل هفتۀ دوبار بخاطر خريدارى اموال به کابل ميرود، ازاينکه مسير زمينى، طويل و صعب العبور است، وقت زياد آنها ضايع ميشود، اما با ساخت ميدان و آغاز پرواز ها در بخش تجارت سهولت لازم به ميان خواهد آمد.

اين تاجر علاوه ميکند که نه تنها وى، بلکه ساير شهريان باميان ترجيح ميدهند باوجودى که تکت طياره نسبت به موتر بلند خواهد بود؛ اما براى شان سهولت فراهم ميشود. موصوف خاطر نشان کرد که مسير ميدان وردگ( کابل- باميان) ناامن نيز بوده و تاجران از اين خطر نيز محفوظ خواهند ماند.