صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیته کنترول قیمت ها در ماه مبارک رمضان تشکیل شد

کمیته کنترول قیمت ها در ماه مبارک رمضان تشکیل شد

اتاق تجارت وصنايع افغانستان؛ ضمن اظهار اميدوارى از پايين آمدن بيش از٣٠ درصد قيمت مواد خوراکۀ اوليه؛ از ايجاد يک کميته براى کنترول قيمت ها درماه مبارک رمضان ؛خبرداد . محمد قربان حقجو رئيس هيئتعامل اتاق تجارت و صنايع، دیروزدر نشست خبرى درکابل گفت که به اموال تجار افغان که در بندر کراچى و ساير مناطق پاکستان متوقف است ، اجازه انتقال داده شده و قرار است که اولين محموله آن دیروز وارد کابل شود.

وى گفت که در مدت يک هفته؛ قيمت مواد اوليه خوراکه در کشور کاهش پيدا خواهد کرد. به اساس معلومات منبع در حال حاضر ؛ حدود ٥٠٠٠ کانتينر اموال تجار افغان که شامل مواد خوراکه و غيره مى باشد ، در بندر کراچې و ساير مناطق پاکستان متوقف است .

از مدت حدود يک سال به اين طرف و بعد از آن که سيلاب ها در پاکستان سرازير و سبب خسارات به سرک ها و غيره در پاکستان گرديد ، در انتقال اموال تجار افغان که از سوى يک کمپنى دولتى پاکستان صورت مى گيرد ؛ در آن کشور مشکلات به وجود آمد.

اين مشکل زمانى در سال روان افزايش پيدا کرد که خبرعملى شدن قرارداد ترانزيتى و تجارتى بين افغانستان و پاکستان؛ از سوى مقامات دو کشور داده شد اما بنا برمشکلاتى چون تقاضاى تضمين وسايط و اموال از سوى پاکستان ، عملى نگرديد.
اين مشکل، سبب شد که اموال تجار افغان که تا آن زمان به ندرت انتقال ميشد ، در پاکستان متوقف شود.

به اساس معلومات حقجو، سيلاب ها و تغييرات اقليمى سبب کاهش حاصلات در سطح جهان گرديده است . به گفتۀ وى ، اين مشکل سبب شده است که از ماه سرطان سال گذشته تا سرطان سال روان در سطح جهان در قيمت آرد پنج درصد ، در قيمت بوره ٦ در صد ، در قيمت روغن ٢٢ در صد و در قيمت برنج ١٢ در صد افزايش به عمل آمده است .

وى گفت که در کنار افزايش قيمت مواد در سطح جهان ، مشکلات تجار افغان در پاکستان نيز سبب افزايش قيمت ها در بازارهاى افغانستان شده است . اما وى در مورد فيصدى افزايش قيمت ها در کشور معلومات نداد.
منبع خاطر نشان کرد که اتاق تجارت و صنايع کميته اى را به منظور بررسى قيمت ها در ماه مبارک رمضان ايجاد کرده است .

به اساس معلومات منبع ، نمايندگان اتاق تجارت وصنايع ،اتحاديه هاى واردکنندگان مواد اوليه، قصابان، وارد کنندگان گوشت ومحصولات حيوانى، خبازان، چاى فروشان، ميوه تازه، سبزيجات، شوراى شهر واتحاديه ملى پيشه وران اعضاى اين کميته مى باشند .

موصوف گفت که روساى اتحاديه ها روزانه از نرخ مواد غذايى مربوطه صنف خود ارزيابى کرده وبا تشويق وترغيب دکانداران به کاهش قيمت ها درماه مبارک رمضان، تلاش خواهند کرد . به گفتۀ وى درصورتى که مشکلات جدى؛ براى کاهش قيمت ها وجود داشته باشد و حل آن از صلاحيت اتحاديه ها خارج باشد ؛ اتحاديه ها واصناف گزارش هاى خود را به هدف دريافت راه حل درجلسات هفته وار کميته ارائه مى کند .

حقجو مى گويد که کميته موظف، از نرخ اموال به شکل جدى نظارت وکنترول مى نمايد ودرصورت صعود قيمت ها يا قلت اموال درتماس با تجار وارد کننده وبررسى عوامل صعود قيمت ها درزمينه تصميم لازم اتخاد مى نمايد . به گفتۀ وى ؛ آنعده از فروشنده گان که بدون عذر موجه و دليل مقنع اقلام مورد ضرورت مردم را به منظور سود جويى وسو استفاده از ضروريات مردم به قيمت بلند بفروشد؛ از جانب کميته مورد باز پرس قرار مى گيرد ودرصورت لزوم باتماس وهمآهنگى با مراجع ذيربط حکومتى، اقدام جدى صورت مى گيرد.

قراراظهارت موصوف اين ميکانيزم درولايات؛ ازطريق اتاق تجارت وصنايع ولايات درهمکارى با اتحاديه ها و انجمن هاى موجود درولايات مورد تطبيق قرار مى گيرد. حاجى محمد آصف تاجرآرد ،شکر وروغن که درنشست دیروزى شرکت داشت گفت که اموال تاجران درحال واردشدن به افغانستان مى باشد و وى تلاش مى کند که اين مواد را در ماه رمضان، ارزانتر به فروش برساند.

همچنان احمدشاه رييس اتحاديه وارد کنندگان تخم ، گوشت وساير محصولات حيوانى درنشست دیروزى گفت که با وارد شدن اموال تجار ٣٠ درصد درنرخ مواد يادشده کاهش به عمل خواهد آورد.