صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتقاد از تاخیر حضور نمایندگان در جلسات پارلمان

انتقاد از تاخیر حضور نمایندگان در جلسات پارلمان

زمان رسمی کار مطابق قانون خدمات ملکی در ماه رمضان ساعت هفت صبح تعیین شده است، اما نماینده گان مجلس ساعت هشت و نیم هم به جلسۀ عمومی حاضر نمی شوند. عبدالرؤوف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان با انتقاد از دیر آمدن نمایندگان گفت: هیأت اداری دیروز صبح، ساعت هشت به مجلس آمدند و هشت و نیم داخل تالار شدند، اما تا آن زمان جز سه نفر از نماینده گان کسی دیگر حضور نداشت.

عبدالقادر قلات وال منشی مجلس نماینده گان گفت که تا آن زمان فقط یک نفر در تالار آمده بود. ابراهیمی گفت: دیروز ساعت امتیازی از ساعت هشت و نیم آغاز شده و اکنون (زمان صحبت ابراهیمی) ساعت 10:00 می باشد هنوز وارد اجندا نشده و جلسه رسمی را شروع نکرده ایم.

ابراهیمی افزود: هیئت اداری مجلس نماینده گان فرماندۀ فرقه نیست که وکلا را مجبور به حضور سر وقت کند، صرف می تواند آن ها را به آمدن سر وقت توصیه نماید.

رییس مجلس نماینده گان از وکلا خواست تا از این پس سر ساعت هشت صبح حاضر شوند تا جلسه به وقت آغاز شود. نیامدن به وقت و غیرحاضری وکلای مجلس نماینده گان چالشی است که این مجلس در دور پانزدهم نیز نتوانست برای آن چاره مناسبی جستجو کند و اکنون این چالش همچنان ادامه دارد.