صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صد ها تن از باشندگان ولسوالى بهسود دست به تظاهرات زدند

صد ها تن از باشندگان ولسوالى بهسود دست به تظاهرات زدند

صدها تن از باشنده گان ولسوالى بهسود ولايت ننگرهار ؛ ضمن راه اندازى تظاهرات از دولت خواستند تا سلسله توزيع نمرات رهايشى در شهرک قاسم آباد را هرچه زودتر، متوقف سازند. مظاهره کننده گان، دیروز (١٢ اسد) ساعت هشت صبح شاهراه جلال آباد-کنر را درمنطقه قلعه خيالى ولسوالى بهسود بروى ترافيک بسته بودند وعليه دولت شعار مى دادند. آنها تقاضا داشتند که هرچه زودتر؛ پوسته هاى امنيتى خود را از اين منطقه بيرون سازند.

مظاهره کننده گان مى گفتند که دولت خواسته هاى آنها را نمى پذيرد وبه همين دليل به تظاهرات خود ادامه مى دهند. يک تن از تظاهر کننده گان بنام نجيب الله به آژانس خبرى پژواک گفت : از بين خانه هاى ما پوليس بيرون کشيده شود،جايداد هاى شخصى ما بالاى مردم به شکل غير قانونى توزيع نگردد؛ دولت بايد با ما به مذاکره بنشيند.

وى افزود که حکومت بايد از ملت همکارى بخواهد، ولى نبايد چنين کند که نمره هاى آنها را بر مردم توزيع نمايد. وى گفت که حکومت بايد نيروهاى امنيتى خود را بسوى سرحدات سوق دهد. يکى ديگر ازتظاهرات کننده گان به پژواک گفت که همه زمين هاى شهرک قاسم آباد جايداد شخصى ايشان است، دولت با آنها ظلم مى کند وبه گفته وى بگونه غير قانونى آنرا به مردم توزيع مى کند.

اما انجنير عبدالنصير کاکړ آمر ساختمانى شاروالى جلال آباد؛ضمن صحبت با پژواک ادعا و انتقاد مظاهر ه کننده گان را بى اساس خواند. وى افزود که شهرک قاسم آباد؛ مربوط ولسوالى بهسود که بنام ملنگ جان مينه ياد مى شود، شش سال قبل به اساس پلان شاروالى وشهرسازى ؛ از شوراى وزيران پاس شده است.

به گفتۀ موصوف به شکل قانونى ،از شش سال بدينسو سلسله توزيع ٥٤٠٠ نمره را آغاز نموده اند. وى افزود که آنها اسناد قانونى دارند؛ پس به ارگانهاى قضايى مراجعه کنند. انجنير کاکړ گفت که اين زمين دولتى است وبه مردم منطقه ؛از جانب دولت ٢٠٠٠ نمره امتياز داده شده است.

موصوف مى گويد که آنها( تظاهر کننده گان) آويز هاى بانکى خود را فروخته اند وبه هدف دستيابى به نمرات ديگر مظاهره مى کنند.