صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شماری از شهروندان هرات خواهان محاکمه شاروال شان شدند

شماری از شهروندان هرات خواهان محاکمه شاروال شان شدند

ساکنین ناحیه هشتم شاروالی هرات خواهان محاکمهء شاروال آن ولایت بدلیل مجروح ساختن دوتن ازساکنین ناحیه یادشده توسط محافظین شاروال وتخریب یک پل شدند. حاجی نصیریکتن ازساکنین ناحیه هشتم شهرهرات ؛محمدسلیم تره کی شاروال هرات را عامل اصلی مجروح ساختن دوتن ازباشنده گان ناحیه هشتم وتخریب یک پل درآن ناحیه خواند.

وی گفت که شخص شاروال هرات دو روزقبل جهت تخریب یک پل که ساکنین این ناحیه ازآن عبورومرورمیکردند به منطقه آمده ودست به تخریب آن پل زدند. به باور موصوف زمانیکه شاروال هرات امرتخریب پل را برای پرسونل شاروالی دادند ساکنین محل مانع آن شدند که درنتیجه محافظین شاروال دست به اسلحه برده ودوتن ازباشنده گان ناحیه هشتم را مجروح کردند.

این باشنده محل ازدولت میخواهد تاشاروال هرات را هرچه زودتربه محاکمه کشانده ومجازات نمایند. حاجی نصیردلیل تخریب پل یادشده را نزدیکی خانهء مدیرساختمانی شاروالی هرات به این پل عنوان کرده افزود که دراصل مدیرساختمانی شاروالی هرات نمیخواسته که مردم ازآن پل عبورومرورنمایند بناً شاروال اقدام به تخریب آن کرد.

درهمین حال محمدسلیم تره کی شاروال هرات میگوید که طبق ماسترپلان شاروالی این منطقه باید ساحه سبز شود درحالیکه مردم محل بگونه خودسرانه وغیراستندرد اقدام به اعمارپل مذکورکرده بودند که توسط شاروالی تخریب گردید.
موصوف افزود ، هنگامیکه آنها مشغول تخریب کردن پل یادشده بودند مردم محل باپرتاب سنگ بالای آنها هجوم آوردند که باالآخره محافظین وی برای پراکنده کردن مردم اقدام به فیرهای هوائی کردند.

اما او نگفت که درفیرهای هوائی محافظین وی مردم محل صدمه دیده اند ویاخیر. ازسوی دیگرمل پاسوال سیدآقاثاقب قوماندان امنیه ولایت هرات به روز گفت که آنها یک هیئت باصلاحیت را جهت بررسی قضیه به نماینده گی ازمقام ولایت وقوماندانی امنیه هرات تشکیل داده اند تاموضوع را ازنزدیک پیگیری نمایند.

این رویداد درحالی صورت میگیرد که هرازگاهی مردم درولایت هرات دست به ساخت وسازخودسرانه می زنند که بامخالفت ماسترپلان شاروالی آن ولایت قرارگرفته است که بعضاً منجربه منازعات خونین نیزگردیده است.