صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قصابان شهر کابل بهداشت را رعایت نمی کنند

قصابان شهر کابل بهداشت را رعایت نمی کنند

باوجودی که همه می دانند محیط زیست، هوا و فضای شهر کابل تا چه اندازه آلوده است اما قصابان شهر کابل به بهداشت اجتماعی توجه نمی کنند. قصاب ها در کابل گوشت را از گرد وخاک و آلوده گی نگهداری نمی کنند و نمی دانند که کارشان تا چه اندازه با سلامتی و بهداشت مردم در ارتباط است.

احمد امید یکی از شهروندان کابل به بست باستان گفت: شمار زیادی از قصابان شهر، به مسائل صحی و پاک نگاه داشتن گوشت، توجه ندارند و این امر سبب شده که دشواری های بهداشتی زیادی برای مردم پیدا شود. او می گوید : ازیک سو فروشنده گان گوشت به مسائل بهداشتی توجه ندارند و از سویی هم دولت بر بازار گوشت نظارت ندارد.

قصابان دلیل آلوده بودن گوشت را به دولت، آب و هوا و کمبود امکانات نسبت می دهند و می گویند که یکی از دشواری ها این است که اگر گوشت را در دوکان آویزان نکنیم، مشتری مراجعه نمی کند. ما مجبوریم بخشی از گوشت ها را در چنگگ ها آویزان کنیم.

خیرمحمد صفدری مسؤول بخش بازاریابی شهرداری کابل می گوید: بخش حرفه یی ومسلکی ما با همکاری وزارت صحت عامه همه روزه، گوشت های قصابان را معاینه می کنند و گوشت های بهداشتی از غیر بهداشتی جدا می شود و پس از نظارت، اجازۀ فروش می یابد.

آقای صفدری آویزان کردن گوشت را در بیرون از دوکان، خلاف قانون بهداشت خوانده و می گوید با قصابانی که گوشت ها را به صورت بهداشتی نگاه داری نکنند برخورد قانونی خواهد شد. داکتران ریشۀ بیشتر امراض درونی بدن را بهره گیری از گوشت های غیر بهداشتی و عدم رعایت نکات بهداشتی می خوانند و ترویج فرهنگ بهداشت را برای داشتن یک جامعه سالم حیاتی می دانند.