صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

2500 کارگرپاکستانی درکوره های خشت پزی هرات

2500 کارگرپاکستانی درکوره های خشت پزی هرات

دوهزاروپنجصد کارگرپاکستانی که گفته می شود بیشترشان فاقد مجوزقانونی هستند درکوره های خشت پزی ولایت هرات مصروف کاروفعالیت هستند. حاجی محمود رئیس اتحادیهء کوره داران خشت پزی ولایت هرات ،علت اصلی حضورکارگران پاکستانی را درداش های خشت پزی آن ولایت مشابه بودن کوره های هرات باکوره های خشت پزی پاکستان عنوان کرد.

موصوف اذعان داشت که آنها در اوایل ناچاربودند تا ازکارگران پاکستانی به منظورآموزش کارگران افغانی درکوره های شان استفاده نمایند. به باور وی فعلاً 80 درصد کارگران افغانی، شیوه چیدن خشت درکوره ،ساختن گل خشت درکوره وسایربخشهارا یاد گرفته اند بناً حالا احساس می شود که دیگر نیازبه موجودیت کارگران پاکستانی درکوره های خشت پزی هرات نیست.

رئیس اتحادیهء کوره داران ولایت هرات میگوید که درحال حاضر2500 کارگرپاکستانی درداش های خشت پزی آن ولایت مصروف کار هستند اما او نگفت که این افراد بامجوزقانونی آمده اند ویا بدون مجوز. درهمین حال دوکتورداوود صبا والی هرات موجودیت 700 کارگرپاکستانی را درداش های خشت پزی آن ولایت تاًئید کرده گفت که آنها برای مسوولان کوره های خشت پزی یکماه فرصت داده اند تاآنعده کارگران پاکستانی راکه بامجوزقانونی وارد هرات شده اند درارگانهای مربوط راجسترکرده ومجوزکار برای آنها اخذ نمایند.

اما او هشدار داد درصورتیکه کارگران پاکستانی بصورت غیرقانونی وارد هرات شده باشند ودرکوره های خشت پزی آن ولایت مصروف کارباشند باآنها برخورد قانونی خواهند کرد وازکشورخارج خواهند شد.
گفتنی است که درولایت هرات درحدود 150 کوره خشت پزی بصورت مجموعی فعالیت دارند .

کارگران پاکستانی درحالی درولایت هرات مصروف کارهستند که هزاران کارگرافغانی درداخل وبیرون ازکشورازبیکاری رنج می برند وباده هامشکل اقتصادی دست وپنجه نرم میکنند.