صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس اداره نظارت بر مصارف بازسازی امریکا در افغانستان استعفا کرد

رییس اداره نظارت بر مصارف بازسازی امریکا در افغانستان استعفا کرد

رییس ادارهء نظارت بر مصارف بازسازی امریکا در افغانستان از وظیفه استعفا نمود. هربرت ریچاردسن رییس ادارهء نظارت بر مصارف بازسازی امریکا در افغانستان روز پنجشنبه اعلان نمود که می خواهد بعد از ده ها سال کار در ادارات رسمی، به سکتور خصوصی برود.

او دومین رییس این اداره می باشد که در سال جاری استعفا کرده است. ادارهء نظارت بر مصارف امریکا در افغانستان یا سیگار چند سال قبل تشکیل شد تا از فساد، دستبرد، حیف و میل و نارسایی در مصارف کمک امریکا مخصوصاً در قرارداد های آن در این کشور جلوگیری نماید.

رییس سابق سیگار آرنلد فیلدز توسط چندین عضو کانگرس متهم شده بود که نتوانسته است در مورد سوء استفاده و دستبرد به ملیارد ها دالر کمک های بازسازی امریکا در افغانستان مخصوصاً پرداخت به قراردادی ها، گزارش دقیق و قابل قبول تهیه نماید. تحت فشار این اعتراضات آقای فیلدز در ماه جنوری استعفا کرد.

مقامات سیگار روز پنجشنبه باز هم در کانگرس بودند تا در مورد فعالیت های سه ماهه این ارگان به مامورین کانگرس معلومات بدهند که در بین آنها آقای ریچاردسن حضور نداشت و همکارانش هم در مورد استعفای وی چیزی نگفتند.

آقای ریچاردسن با پیشنهاد استعفای خود گفته است که اکنون مسیر کار این اداره تغییر کرده و افرادی را که او مسوول سیگار ساخته است، می توانند مستقلانه وظایف خود را بخوبی پیش برند. اما در گزارشی سه ماههء که اعضای سیگار به مامورین کانگرس دادند، نظر به سخنان مامورین حاضر، باز هم نارسایی وجود داشت.

به گفته کارمندان کانگرس، چون در اجراآت این اداره در افغانستان نارسایی وجود دارد، گزارش آنها هم ناقص بود و بسیار سوال ها را بی پاسخ گذاشت. به گفته آنها، در مقایسه با کار ادارهء نظارت بر کمک های امریکا در عراق، در فعالیت این اداره در افغانستان نارسایی بیش از حد می باشد.

از این رو بعضی ها در کانگرس امریکا پیشنهاد می کنند که ادارهء نظارت بر مصارف امریکا در افغانستان با عین ادارهء امریکا در مورد عراق یکجا شود. یک کارمند کانگرس گفت: همه انتظار لغو ادارات می باشند که موثر نیستند و یا ادارهء موازی آنها وجود دارد.

به گفته او، آنها می توانند با بستن ادارهء نظارت بر مصارف امریکا در افغانستان یک مقدار زیاد پول را صرفه جویی کنند و یک مقدار این پول را به ادارهء تحقیق کننده عمومی وزارت دفاع بدهند تا خود این مسوولیت را به عهده بگیرد.
ایالات متحده از سال 2001 تا حال 51 ملیارد دالر برای بازسازی افغانستان مصرف کرده و تا ختم سال جاری این مقدار به 71 ملیارد دالر خواهد رسید.