صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرشماری نفوس افغانستان از بامیان آغاز می گردد

سرشماری نفوس افغانستان از بامیان آغاز می گردد

سرشماری اجتماعی، دموگرافی و اقتصادی نفوس افغانستان به زودی از بامیان آغاز می شود. اری اکمن رییس دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در یک نشست مطبوعاتی در بامیان گفت سرشماری اجتماعی، دموگرافی واقتصادی بامیان از اول ماه سپتمبر به کمک مالی کشور جاپان آغاز می شود.

برای مؤفقیت این سرشماری که هزینۀ آن دو میلیون دالر امریکایی می باشد، صد ها تن اززنان ومردان بامیانی آموزش خواهند دید. سمیع نبی آمر عملیات های ساحوی ادارۀ احصائیه مرکزی افغانستان، به خبرگزاری بست باستان گفت: دراین دوره آموزشی ده روزه، تعداد 475 تن ازمردم بامیان برای کار دربرنامۀ سرشماری اجتماعی نفوس افغانستان ونظارت ازآن آموزش می بینند.

به گفتۀ او، سرشماری نفوس افغانستان به علت موجودیت امنیت، از این ولایت آغاز می گردد. حبیبه سرابی والی بامیان می گوید: سرشماری اجتماعی، دموگرافی و اقتصادی بامیان دارای اهمیت اقتصای و سیاسی می باشد.

داکتر سرابی می گوید که با انجام این برنامه، شمار دقیق نفوس بامیان معلوم شده و طرح ها و برنامه های مؤثرتری درعرضۀ خدمات اجتماعی و اقتصادی ترتیب خواهد شد. تا هنوز آمار مشخصی از نفوس ولایت بامیان وجود ندارد، طبق آمار حکومت شمار نفوس این ولایت 280 هزار نفر، طبق آمار واکسیناتورها 600 هزار نفر و طبق سرشماری انتخابات 500 هزار نفر می باشد.

گفتنی است که تا هنوز سرشماری نفوس در افغانستان نیز انجام نشده است، اولین بار سرشماری نفوس افغانستان در سال 1358 خورشیدی با کمک کشور روسیه شروع شده بود اما تکمیل نشد.