صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شماری از زندانیان سرپل به جوزجان انتقال داده شدند

شماری از زندانیان سرپل به جوزجان انتقال داده شدند

بیشتر از شصت زندانی که در توقیف خانهء ولایت سرپل به سر می بردند به دلیل نبود جای مناسب و کافی به محبس شبرغان مرکز ولایت جوزجان انتقال داده شده اند. شماری از این زندانیان نیز کسانی هستند که در شورش هفتهء پیش در ولایت سرپل دست داشتند.

شش روز پیش شماری از زندانیان سرپل در یک اقدام دسته جمعی دست به شورش زدند و قصد فرار از این زندان را داشتند که ناکام شدند و موفق به فرار نگردیدند.

یکی از دلایل شورش زندانیان، نداشتن جای کافی برای بود و باش آنها خوانده شده بود.اکنون جنرال اسدالله شیرزاد،قوماندان پولیس سرپل گفت که 63 تن از این زندانیان به محبس ولایت جوزجان انتقال داده شده اند.

این تصمیم درهمآهنگی باخود زندانیان به منصهء اجرا گذاشته شده است.در زندان ولایت سرپل 224 نفر به شمول بیست خانم به جرائم مختلف از قتل گرفته تا سرقت زندانی می باشند. بیست خانم در یک تعمیر کرایی جداگانه زندگی می کنند.