صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چهار باب مکتب در سرپُل تهدابگذاری شد

چهار باب مکتب در سرپُل تهدابگذاری شد

با اعمارچهار باب مکتب متوسطه در مرکز و ولسوالی های ولایت سرپُل، مشکل بیش از دو هزار شاگرد؛ از بابت صنوف درسی حل می شود. سنگ تهداب چهار باب مکتب در مرکز و ولسوالیهای سوزمه قلعه، سانچارک و گوسفندی دیروز (١٦اسد) گذاشته شد.

عبدالغفور سرپُلی رئیس معارف ولايت سرپُل گفت که این مکاتب در قریۀ آدرنگ مرکز سرپُل، قریۀ کرک ولسوالی سوزمه قلعه، قریۀ عرب بایی ولسوالی سانچارک و قریۀ یولتراب ولسوالی گوسفندی اعمار می گردد.به گفته وی، این مکاتب در ساحه ٢٠ جریب زمین که هرکدام دارای هفت صنف درسی دو اطاق اداری و دیگر ملحقات ضروری میباشد، در یک طبقه به صورت پخته و اساسی اعمار خواهد شد.