صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان به دو میلیون تن گندم وارداتی نیاز دارد

افغانستان به دو میلیون تن گندم وارداتی نیاز دارد

دولت افغانستان می گوید کاهش تولید گندم به دلیل خشکسالی، نیاز این کشور را به گندم وارداتی از کشورهای خارجی بیشتر کرده است. وزارت زراعت افغانستان می گوید سال گذشته برای رفع کمبود گندم در بازارهای این کشور، به هفتصد هزار تن گندم وارداتی نیاز بود، در حالی که در سال جاری خورشیدی، افغانستان به نزدیک به دو میلیون تن گندم وارداتی نیاز دارد.

مجیدالله قرار، سخنگوی این وزارت به بی بی سی گفته است که حدود هفتاد و پنج درصد کشتزارهای گندم للمی (دیمی) در شمال و شمال شرق افغانستان، از خشکسالی های پی هم متاثر شده است.آقای قرار گفت که این مسئله، تولیدات داخلی گندم را تا بیست و هشت درصد کاهش داده است.

کشاورزی از منابع اصلی عایداتی افغانستان در طول تاریخ این کشور بوده است اما خشکسالی های پی هم در این کشور که سابقه آن به حدود ده سال اخیر برمی گردد، کشت و زراعت را در این کشور به شدت آسیب رسانده است.
یکی دیگر از عوامل کاهش تولیدات داخلی زراعتی در افغانستان، افزایش کشت خشخاش برای تولید مواد مخدر در بیشتر مناطق این کشور خوانده می شود که کشاورزان را واداشته تا به جای کشت گندم، به کشت پرسود تر خشخاش دست بزنند.

وزارت زراعت افغانستان می گوید، هنوز کشور مشخصی برای عرضه گندم مورد نیاز افغانستان، ابراز آمادگی نکرده است.اما این وزارت می گوید، کشورهای پاکستان، قزاقستان و روسیه بیشتر از نیاز خود گندم تولید می کنند و افغانستان می تواند برای این کشورها بازار خوب¬فروش گندم باشد.(بی بی سی)