صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زلمى رسول: طالبان در کنفرانس دوم ُبن اشتراک کرده ميتوانند

زلمى رسول: طالبان در کنفرانس دوم ُبن اشتراک کرده ميتوانند

اگر در روند صلح پيشرفت صورت گيرد، طالبان نيز ميتوانند در کنار ساير گروه هاى سياسى افغان؛ تحت قيادت دولت افغانستان در کنفرانس دوم ُبن اشتراک نمايند. اين اظهارات را داکتر زلمى رسول وزير امور خارجه کشور در نشست کميسيون امور زنان ولسى جرگه که در مورد اشتراک زنان در کنفرانس دوم ُبن تدوير يافته بود، ابراز کرد.

نشست اول بن در مورد افغانستان ؛بعد از سرنگونى رژيم طالبان در سال ١٣٨٠ خورشيدى از طرف جامعه جهانى به رهبرى امريکا برگزار گرديد که به اساس آن، حکومت هاى موقت و انتقالى به وجود آمد، قانون اساسى تصويب و انتخابات رياست جمهورى و شوراى ملى برگزار گرديد.قرار است کنفرانس بين المللى دوم ُبن در مورد افغانستان به تاريخ پنجم ماه دسمبر سال جارى ميلادى به رهبرى افغانستان در شهر بن آلمان تدوير گردد و افغانستان طرح هاى خود را در آن پيشکش نمايد.

ربابه پروانى نماينده کابل در اين جرگه گفت که شنيده ميشود که طالبان مسلح نيز بحيث يک گروه سياسى در کنفرانس ُبن اشتراک خواهند کرد. اما زلمى رسول در اين مورد گفت: اگر آنها اشتراک نيز نمايند، تحت قيادت دولت افغان خواهد بود. اين در حاليست که سفير امريکا در کابل به تاريخ ١٣ اسد گفت که سوال اشتراک طالبان در کنفرانس ُبن مطرح نميشود اما نماينده گان جامعه مدنى در آن اشتراک خواهند کرد.

اما طالبان مسلح حاضر به مذاکرات نشده و هميشه ميگويند که به مبارزه مسلحانه خود تا زمانيکه نيروهاى خارجى از افغانستان خارج نشوند؛ ادامه خواهند داد.رئيس جمهور کرزى هشدار داده است که اگر افغان ها بطور متفرق به کنفرانس ُبن دعوت شوند، حکومت افغانستان در آن اشتراک نخواهد کرد.

وى گفته است که افغان ها ده سال قبل، بطور متفرق به کنفرانس ُبن جرمنى رفته بودند؛ اما اينبار بشکل دولت واحد در آن اشتراک خواهند کرد. فوزيه کوفى رئيس کميسيون امور زنان ولسى جرگه گفت که در کنفرانس دوم بن بايد حد اقل ٢٥ فيصد تمام اشتراک کننده گان را زنان تشکيل دهند.

زلمى رسول گفت که تلاش دارند تا شمار زنان در اين کنفرانس چشمگير باشد تا زنان و مردان يکجا بتوانند مشکلات افغانستان را مطرح و با همکارى جامعه جهانى به آن راه حل دريابند.وى افزود که يک تعداد کميسيون ها جهت آماده گى هاى لازم براى کنفرانس ُبن تعيين شده که مصروف کار اند. وى گفت که در مورد کنفرانس هاى ُبن و ترکيه بطور متواتر به شوراى ملى معلومات ارايه خواهند کرد. وى گفت که کنفرانس منطقوى ترکيه ، قبل از نشست بن تدوير خواهد شد و بخش اعظم آن بر مسايل افغانستان متمرکز خواهد بود.