صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مردم در سمنگان به دلیل نبود آب آشامیدنی منازل شانرا ترک کرده اند

مردم در سمنگان به دلیل نبود آب آشامیدنی منازل شانرا ترک کرده اند

صدهاخانواده درولایت سمنگان به دلیل نبود آب آشامیدنی منازل شانرا ترک کرده اند . بیشترباشنده گان ساحات کوهستانی ولایت سمنگان، از آب چاه های سطحی وکنده ها استفاده میکنند . (کنده، در ولایت سمنگان، به حوض ها وذخایری اطلاق میشود که در دامنۀ کوه حفرشده و آب برف وباران به خاطر نوشیدن انسان وحیوان درآن جمع می شود.)

شیراحمد و غلام رسول ،باشنده گان ولسوالی های دره صوف وخرم سارباغ می گویند که در سالروان ،نسبت نه باریدن باران وخشک سالی، آب چاه ها و کنده ها در محلات کوهستانی مرکز و ولسوالی های دره صوف پایان حضرت سلطان وروی دوآب خشک شده ومردم از یک نیم ماه به اینطرف به قلت آب آشامیدنی مواجه شده اند.

محمد عوض بیک زاده عضو شورای ولایتی سمنگان وباشنده ولسوالی دره صوف گفت : تنها در ولسوالی دره صوف پایین نزدیک به ٣ هزار خانواده از اثر نبود آب مجبور به ترک منازل خود شده اند واگر این مشکل رفع نشود،حدود١٠هزار خانواده دیگر خواهند کوچید.