صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کارکردهای شورای عالی صلح نتیجۀ مؤثر نداشته است

کارکردهای شورای عالی صلح نتیجۀ مؤثر نداشته است

شورای عالی صلح که به دستور حامد کرزی رییس جمهورکشور به منظور گفت و گو با طالبان و مخالفان دولت ایجاد شده، تا کنون دست آوردهای خوبی نداشته است. شماری از آگاهان به این باوراند که شورای عالی صلح هیچ تأثیری بر گفت و گوها و نزدیک ساختن طالبان با دولت نداشته، بل تشکیل این شورا باعث شده است تا پول های گزافی به هدر رود.

وحید مژده، یک تن از آگاهان باورمند است که حامد کرزی این شورا را به منظور مصروف نگهداشتن شماری از مخالفان داخلی خود ایجاد کرده است. مژده می گوید: اعضای این شورا به نسبت داشتن اندیشه های متفاوت در مورد گفت و گوی صلح با طالبان تا کنون نتوانسته است حتا یک تماس تیلفونی با رهبری طالبان برقرارکند و از سوی دیگر طالبان نیز این شورا را یک شورای آمریکایی می دانند و هرگز به آن اعتماد ندارد.

موازی با این سیامک هروی یک تن از سخنگویان ریاست جمهوری، کارکردهای شورای عالی صلح را بی نتیجه ندانسته مساعد ساختن بستر گفت و گوهای صلح را نیازمند زمان بیشتر می داند. سیامک هروی معاون سخنگوی رییس جمهور می گوید: شورای عالی صلح تلاش هایش را کرده است و با توجه به بغرنج بودن و پیچیده گی که در گفت و گوهای صلح با مخالفان وجود دارد، شورای عالی صلح در آینده به دستآوردهای چشمگیرب دست خواهد یافت.

پیش ازاین شماری از رهبران تنظیم ها و نماینده گان مردم در شورای ملی نیز کارکردهای شورای عالی صلح را بی نتیجه و غیرمؤثر خوانده بودند.
حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان که خود در ابتدا عضو این شورا بود، کارکردهای شورای صلح را زیر سوال برد وعبدالرب رسول سیاف رهبر حزب اتحاد اسلامی نیز شورای صلح را به مثابۀ گاو شیری عنوان کرده بود.

خبرگزاری بست باستان تلاش کرد تا با تماس های مکرر تیلفونی نظر مولوی قیام الدین کشاف سخنگوی شورای عالی صلح را در مورد آخرین دستآورد و کارکردهای این شورا داشته باشد، اما مؤفق به دریافت دیدگاه شان نشد.