صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شاید القاعده وجود نداشته باشد، ولی امریکا یک دههء دیگر درگیر جنگ با آن خواهد بود

شاید القاعده وجود نداشته باشد، ولی امریکا یک دههء دیگر درگیر جنگ با آن خواهد بود

با وصف این که تلاش های ضد تروریزم ایالات متحدهء امریکا، سازماندهی جنبش جهادی را تضعیف کرده و لیون پانیتا وزیر دفاع امریکا شکست القاعده قریب الوقع خوانده است. ولی اظهارات وزیر دفاع امریکا لیون پانیتا فاقد مهم ترین نکته در مورد تهدید تروریستی می باشد که ایالات متحده امریکا با آن مقابل است.

نشریه فارن پالیسی می نویسد:
در جریان دههء که گذشت این تهدید از خطر ناشی از جانب یک سازمان دارای سلسلهء مراتب و رهبری منظم به یک پدیدهء پراگنده، با حضور وسیع در شبکهء انترنت، تغییر شکل داده است. این پدیدهء پراگنده دیگر به دساتیر مقامات ارشد از پاکستان نیاز ندارد.

بدون تردید کشته شدن اسامه بن لادن یک شکست بزرگ برای شبکهء القاعده محسوب می شود که پیدا کردن یک جایگزین مناسب به آن خیلی دشوار است. مقامات ارشد ادارهء به رهبری بارک اوباما می گویند، تکتیک هدف قرار دادن رهبران متوسط و ارشد شبکهء القاعده، بالاخره بعد از سالیان متمادی مثمر و مفید ثابت شد.

نشریه فارن پالیسی ادامه می دهد، البته این نظر یک تصویر خیلی خوشبینانه را نشان می دهد. واقیعت اینست که تهدید تروریستی با شرایط و وضعیت جدید امنیتی بعد از یازدهم سپتامبر، تطابق حاصل کرده است. شواهدی دیده نمی شود که نشانهء از کاهش را در تعداد جهادی ها که امریکا را مورد تهدید قرار می دهند، نشان دهد. در حقیقت برخی شواهد از ازدیاد در تعداد آن ها حکایت می کند.

در سه سالی که گذشت، همزمان با اجرای پالیسی قتل های هدفمند، شبکهء القاعده در شبه جزیرهء عرب به شکل شعبات منفرد از شبکه های خطرناک تروریستی که (AQAP) نامیده می شود، ظهور کرده است.

نشریه فارن پالیسی می نویسد: در حالیکه پانیتا و دیگر مقامات امریکایی اعتراف کرده اند که اینک شبکه های منفرد (AQAP) تهدید بیشتری را متوجهء ایالات متحده امریکا می سازند. اعلان اینکه شکست القاعده قابل دسترسی و قریب الوقع می باشد خود اهمیت این دشمن مساوی و شاید هم خطرناکتر را بی اهمیت جلوه دهد که از بطن ایده لوژی اصلی القاعده بر خواسته است.

زمانیکه حملات طیارات بی پیلوت امریکایی وزیرستان و افغانستان را مورد هدف قرار می دهند، رهبران (AQAP) نسبتاً به ساده گی در یمن فعالیت کرده، اهداف یمنی و خارجی را مورد حمله قرار می دهند. متفکران مقتول جهادی چون ابو مصعب السوری و یوسف الویاویری (Uyayri) از خود آثار و تجارب جنگ ها را باقی گذاشته اند که (AQAP) از آن در پیشبرد فعالیت هایشان استفاده می کنند.

بر اساس گزارش 14 جون روزنامهء نیویارک تایمز سی، آی، ای یک پایگاه جدید را به خاطر اجرای حملات طیارات بی پیلوت بر (AQAP) در یک منطقهء نامعلوم در شبه جزیرهء عرب اعمار می کند. یک تعدادی جهادیها ادعا می کنند که به خاطر مبارزهء تکنولوژیک با طیارات بی پیلوت، سیستم کمپیوتری آن را موفقانه هک کرده اند. آن ها همچنان تصاویری از طیارات بی پیلوت سقوط داده شده را در انترنت گذاشته اند. آن ها زیر عنوان اینکه چطور می توان یک طیارهء بی پیلوت را سقوط داد؟ برخی پروگرام های کمپیوتری را نیز پیشنهاد می کنند.

شاید القاعده طوری که ما در ده سال گذشته می شناختیم، دیگر وجود نداشته باشد، با در نظر داشت تعدادی که با شرایط جدید تطابق کرده اند، به نظر می رسد که ایالات متحدهء امریکا برای یک دههء دیگر نیز درگیر جنگ با آن خواهد بود.