صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زلمی رسول: معلوم نیست با امریکا پیمان امضا می کنیم یا اعلامیه استراتژیک

زلمی رسول: معلوم نیست با امریکا پیمان امضا می کنیم یا اعلامیه استراتژیک

افغانستان با امریکا در مورد امضای سند استراتژیک در گفتگوهای ابتدایی قرار دارد. این مطلب را داکتر زلمی رسول وزیر خارجه در مصاحبه ای با آژانس خبری وخت ابراز نمود. وزیر خارجه می افزاید: تا حال معلوم نیست که با امریکا پیمان استراتژیک یا اعلامیه استراتژیک را به امضا می رسانیم ،که نتیجه گفتگو ها در این مورد بعداً معلوم می شود.

پیش از این رییس جمهور کرزی گفته بود که افغانستان با امریکا پیمان دراز مدت استراتژیک امضا می کند که به گفته وی تصمیم امضای این سند مربوط به شورای ملی(ولسی جرگه و مشرانوجرگه) و مردم افغانستان می باشد. رییس جمهور همچنان تاکید کرده بود که فیصله ای پیمان مذکور از طریق لویه جرگه عنعنوی تامین می شود که به همین منظور آقای کرزی رییس و اعضای جرگه عنعنوی را قبلآ انتخاب و معرفی کرده است.

اما راین کراکر سفیر جدید امریکا می گوید که امریکا با افغانستان اعلامیه استراتژیک امضا می نماید،نه پیمان استراتژیک. زیرا به گفته وی،اعلامیه استراتژیک نسبت به پیمان استراتژیک آسانتر به امضا می رسد ومراحل در کار نیست،چون پیمانها از طرف مجلس سنا و نماینده گان امریکا باید رای تایید بگیرد.

از سوی دیگر داکتررنگین دادفر سپنتا رییس شورای امنیت می گوید : در صدد امضای پیمان استراتژیک هستیم نه اعلامیه استراتژیک،زیرا نتایج پیمانها الزامی هستند و از اعلامیه ها نیست. آقای سپنتا همچنان پیش شرط های افغانستان مبنی بر امضای این سند چنین می گوید، قانونمند شدن نیرو های خارجی، تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان،توسعه ای اقتصادی،رشد اجتماعی،تقویت نهاد های دولتی و تقویت همکار ی های منطقوی می باشد.

سپنتا افزود که یکی از موارد مهم پیمان استراتژیک با امریکا احیای مجدد عام و تام حاکمیت ملی افغانستان میباشد،که بعد از آن هیچ کشوری حق این را نخواهد داشت،تا اتباع افغانستان را دستگیر و یا خانه های آنان را بدون اجازه تلاشی کنند.
داکتر سپنتا افزود که حق و تصمیم نهایی این پیمان را شورای ملی افغانستان دارد،نه لویه جرگه ای مشورتی زیرا لو یه جرگه ای یاد شده مشورتی است با توجه به قانون اساسی تصامیم پیمان های بین المللی را دو مجلس افغانستان ( شورای ملی ) دارد.