صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شماری از اختطافچیان در صفوف پولیس نفوذ کرده اند

شماری از اختطافچیان در صفوف پولیس نفوذ کرده اند

وزارت داخله افغانستان از بازداشت سه تن از منسوبین پولیس در ارتباط به یک قضیه اختطاف در کابل خبر می دهد. در حالی که وزارت امور داخله افغانستان از دقت و توجه لازم در زمینه جلب و جذب افراد به صفوف پولیس ملی خبر می هد، از سوی دیگر می گوید که برخی از افراد پولیس در برخی از جرایم مثل اختطاف ها دست دارند.

مدیریت تعقیب و گرفتاری وزارت داخلهء افغانستان به تازه گی یک گروه سه نفری اختطافچیان را که یکی آن خانم و منسوبین پولیس اند بازداشت کرده است .

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلهء افغانستان به روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که این اشخاص یک طفل 5 ساله را در کابل ربوده بودند و در بدل رهایی وی از خانواده اش تقاضای دو صد هزار دالر را کرده بودند.
وی گفت:
سه نفر اختطافچی به جرم اختطاف یک پسر خرد سال گرفتار شدند و به جرم خویش اقرار کردند. این سه تن یک پسر 5 ساله را اختطاف کرده و از فامیل وی تقاضای پول را کرده بودند که مدیریت تعقیب و گرفتاری وزارت امور داخله توانست دیشب این ها را بالفعل دستگیر کند. متاسفانه باید گفت که افراد دستگیر شده منسوبین پولیس ملی افغانستان هستند.

این در حالیست که اخیراً نگرانی های به میان آمد که برخی از مخالفین در صفوف پولیس نفوذ کرده و تلاش نموده اند که نا امنی ها را در شماری از مناطق کشور دامن زنند. گرفتاری سه تن از منسوبین پولیس در یک قضیهء اختطاف این را می رساند که در برخی موارد پولیس نیز دست به جرم و جنایت می زنند.

آقای صدیقی دخیل بودن برخی از افراد پولیس را در شماری از قضایای جنایی رد نمی کند، اما اطمینان می دهد که وزارت داخله با تمام جنایت کاران در هر سطح که باشد با جدیت مبارزه می کند. وی گفت: شاید بعضی از افراد که در صفوف پولیس ملی افغانستان خدمت می کنند این ها هم در همچو قضایا دست داشته باشند، خوب هر کسی که باشد گرفتار و به پنجهء قانون سپرده می شود.

آگاهان به این باور اند که پخش گزارش های مبنی بر دست داشتن پولیس در قضایای مثل اختطاف، میزان اعتماد مردم نسبت به پولیس را کاهش می دهد و مردم به پولیس منحیث خدمت گار جامعه نگاه نخواهند کرد.
اما در صفوف پولیس افغانستان افرادی هم هستند که گفته می شود به طور صادقانه وظایف خود را انجام داده و از قوانین سرپیچی نمی کنند.