صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکومت داری برای صد تن در بامیان آموزش داده شد

حکومت داری برای صد تن در بامیان آموزش داده شد

صد تن از زنان ومردان در ولایت بامیان ازیک دوره آموزشی حکومت داری خوب فارغ شدند. اشتراک کننده گان در این دوره آموزشی که بیشتر آنان را زنان تشکیل می دادند در والسوالی های سیغان، یکه ولنگ و مرکز بامیان به مدت شش ماه تحت آموزش حکومت داری خوب، دادخواهی از حقوق زنان و مهارت های سخنرانی سند فراغت به دست آوردند.

ذبیح الله بارکزی مشاورتعلیمات مدنی بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی افغانستان به خبرگزاری بست باستان گفت: این بنیاد موضوعات دادخواهی ازحقوق زنان، دولت داری خوب، اعتماد به نفس و مهارت های سخنرانی را به منظور توسعه دموکراسی و نهادینه ساختن حکومت مردم سالاری به تعداد ازمردان و زنان ولایت بامیان آموزش داده اند.

معصومه محسنی یک تن ازاشتراک کننده گان این دوره آموزشی گفت که این دوره آموزشی برای ما کمک کرده است که به خود جرات دهیم که از مقامات بلند رتبه دولتی در رابطه با مسؤولیت شان و حقوق شهروندی خود سوال وجواب نماییم.
حسن خالقی مسؤول این بنیاد در بامیان گفت: تعداد 15 تن از خبرنگاران بامیان نیز دریک دوره شش ماه خبرنگاری تحقیقی و اصول خبرنگاری مدرن را آموزش دیده اند که در راستای فعالیت های مسلکی خبرنگاران موثر می باشد.

سال گذشته نیز تعداد 15 تن خبرنگاران این ولایت آموزش های مسکلی خبرنگاری را ازسوی این بنیاد فرا گرفته بودند.

بیناد بین المللی نظام های انتخاباتی، درهشت ولایت افغانستان فعالیت دارد که در راستای تقویت فرهنگ دموکراسی، حکومت داری خوب و دادخواهی ازحقوق زنان برنامه های مختلف را اجرا می نماید.