صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چهار میلیون نفر در افغانستان بیکارند

چهار میلیون نفر در افغانستان بیکارند

معاونت امور جوانان در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید ۴ میلیون نفر در افغانستان که اکثر آنها جوان هستند، بیکارند. تیمورشاه اسحاق زی معاون امور جوانان در وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید، دولت تلاش دارد تا با فراهم آوری زمینه های آموزش عالی و همچنین آموزش حرفه، از شمار جوانان بیکار بکاهد.

آقای اسحاق زی همچنین گفت که آنها در ده سال گذشته زمینه کار برای دهها هزار جوان را فراهم کرده و همچنین با دانشگاه ها قرار دادی را امضا کرده اند که براساس آن، جوانانی که از راه یافتن به دانشگاه های دولتی باز می مانند، با ۸۰ در صد تخفیف پرداخت فیس بتوانند در دانشگاه های خصوصی به تحصیلات خود ادامه دهند.

معاون امور جوانان در وزارت فرهنگ می گوید، سال گذشته ۲۴۰۰۰ جوانان جذب دانشگاه های خصوصی شدند و در سال جاری نیز زمینه برای جذب ۱۴۰۰۰ جوان دیگر در موسسات تحصیلات عالی خصوصی فراهم شده است.

براساس آمار سازمان ملل متحد، حدود ۷۰ درصد جمعیت افغانستان جوان هستند. و دولت افغانستان سعی دارد با راه اندازی برنامه های مختلف، توجه نهادهای داخلی و خارجی را به بخش عظیمی از نیروی کاری و موثر این کشور جلب کند.
امسال به مناسبت دوازدهم اوت، روز بین المللی جوانان، دولت از جوانان خواست در برنامه های کار داوطلبانه، شرکت کنند.

در سالهای گذشته دهها رسانه در افغانستان ایجاد شده که نیروی کاری بیشتر آنها جوانان هستند. بانک های خصوصی، نهادها و موسسات، آموزشی خصوصی، موسسات امداد رسانی و همچنین اردو و پولیس افغانستان، هزاران جوان افغان را جلب کرده اند.

اما با همه اینها هنوز شمار قابل ملاحظه ای از جوانان در این کشور بیکارند. بیشتر جوانان بیکار از میان جوانان آموزش ندیده و کسانی هستند که حرفه خاصی نیز بلد نیستند.

از دولت افغانستان نیز بارها به دلیل اینکه نتوانسته است برای این جوانان فرصت شغلی فراهم کند، انتقاد شده است. دولت افغانستان می گوید آنها مرکزی را به نام مرکز گسترش آگاهی جوانان ایجاد کرده اند که از این طریق با نهاد ها و موسسات ملی و بین المللی که به نیروی کار نیاز دارند، در تماس هستند و برای جوانان کار یابی می کنند.

افزون براین شماری از نهاد های بین المللی نیز برنامه های ویژه ای برای جوانان افغان دارند، که تشکیل مجلس نمایندگان جوانان بصورت سمبلیک یکی از این برنامه ها است.

این مجلس سمبلیک گاهی( بیشتر در تعطیلات تابستانی مجلس و روزهای جمعه) در مجلس رسمی افغانستان حضور می یابند و جلساتشان را آنجا برگزار می کنند، موضوعاتی را به بحث می گیرند، آن را تصویب یا رد می کنند، هیات اداری دارند، کمیسیون دارند و در واقع بدل بدون کم و کاستی از مجلس نمایندگان افغانستان هستند.

آخرین جلسه "پارلمان جوان افغانستان" روزگذشته درحالی برگزار شد که شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان دست به تحصن زده بودند.