صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ایتلاف حمایت از قانون: تحصن ما تا دروازه های ارگ خواهد رسید

ایتلاف حمایت از قانون:  تحصن ما تا دروازه های ارگ خواهد رسید

اعضای ایتلاف حمایت از قانون برای سومین روز پیهم به تحصن شان ادامه داده و هشدار می دهند، اگر خواسته های آنان پذیرفته نشود، دامنهء اعتراضات آنان تا دروازه های ریاست جمهوری خواهد رسید. حاجی ظاهر قدیر رییس این ایتلاف به روز جمعه در میان صد ها تن از باشنده های مناطق مختلف کشور و شماری از چهره های سیاسی در کابل گفت که حکومت با بسیار زیرکی خود را از جنجال های انتخابات بیرون کشیده و مسوولیت را به دوش کمسیون مستقل انتخابات گذاشت.

آقای ظاهر همچنان حکومت را به خاطر معرفی نکردن وزرای باقیماندهء کابینه برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه نیز مورد انتقاد قرارداد و گفت، تا زمانی که به خواسته های آنان پاسخ مثب داده نشود، به اعتراضات شان ادامه خواهند داد:
این تحصن تا دروازه های ریاست جمهوری می رسد. اگر توجه نکردی و اشتباهات را اصلاح نکردی، باز آن وقت ما از تو نمی خواهیم که جناب رییس صاحب جمهور حالی بیا قانون را تطبیق کن و ما به چهار دروازهء ریاست جمهوری آمدیم، باز برایت می گویم جناب رییس صاحب جمهور شریفانه استعفا ات را نوشته کن و خدا حافظ ات.

حاجی ظاهر قدیر از فضل احمد معنوی رییس کمسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز به گونهء جدی تقاضا کرد تا به معاملات سیاسی تن ندهد و بر موضع قبلی اش مبنی بر نهایی بودن فیصلهء این کمسیون در خصوص نتایج انتخابات ولسی جرگهء سال گذشته پا برجا باشد.

از سوی دیگر ایتلاف ملی تغییر و امید و امرالله صالح رییس سابق امنیت ملی افغانستان نیز حمایت شان را از ایتلاف حمایت از قانون ابراز کردند. امرالله صالح به اعضای این ایتلاف اطمینان که در هر گام با آنان همراه خواهد بود: از این صدای عدالت خواهی نماینده های معزز مردم افغانستان حمایت می کنیم. روزی که ضرورت باشد این حمایت لفظی است، روزی که ضرورت باشد، حمایت سیاسی است و همچنان روزی که ضرورت باشد من پیشا پیش رفقا و دوستانم در دفاع از قانون، آن فرمایش شما را لبیک گفته و سهم می گیریم.

اما در پاسخ به این انتقاد های ایتلاف حمایت از قانون حکومت افغانستان می گوید، وزرای باقیماندهء کابینه پس از جنجال های ولسی جرگه غرض کسب رای اعتماد معرفی خواهند شد و صلاحیت فیصلهء نهایی را در خصوص نتایج این انتخابات، کمسیون مستقل انتخابات دارد.

سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت: دوستانی که در این زمینه تشویش دارند در داخل پارلمان، انتظار بکشند که فیصلهء کمسیون مستقل انتخابات چه خواهد بود. مسالهء دیگر اینکه چرا تا اکنون حکومت اعضای باقیماندهء کابینه را معرفی نکرده به این خاطر که در داخل خود پارلمان بحران های به خاطر مساله انتخابات وجود داشت. حکومت منتظر خواهد ماند تا در داخل پارلمان وضعیت به آرامش برگردد تا اعضای باقیمانده کابینه هم معرفی شوند.

به روز چهارشنبه رییس جمهور کرزی طی فرمانی صلاحیت فیصلهء نهایی نتایج انتخابات ولسی جرگهء 1389 را به کمسیون مستقل انتخابات افغانستان واگذار کرد. در این فرمان به کمسیون مستقل انتخابات دستور داده شد تا قرار صادره محکمه استیناف ولایت کابل را در روشنایی قوانین اساسی و انتخابات، به اسرع وقت نهایی سازد.

شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند، آقای کرزی به رییس کمسیون مستقل انتخابات گفته است که فیصلهء محمکمهء اختصاصی شکایت های انتخاباتی را که 62 عضو ولسی جرگه را از حق وکالت محروم ساخته و 62 تن از نامزدان معترض را برنده اعلان کرده است، به زودی تطبیق کند.

اما رییس کمسیون مستقل انتخابات افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این نگرانی آنان را بی اساس خواند که گویا رییس جمهور برای او دستور داده تا فیصلهء این محکمه را تطبیق کند.