صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاليسى اجتماعى استخراج معادن افغانستان ايجاد گرديد

پاليسى اجتماعى استخراج معادن افغانستان ايجاد گرديد

براى نخستين بار درافغانستان پاليسى اجتماعى در مورد معادن ايجاد گرديد ودر دوهفته آينده ؛ پس از تاييد شوراى وزيران تطبيق خواهدشد. اين ا ظهارات را وحيد الله شهرانى وزير معادن بتاريخ ٢٢ اسد، در کابل در پايان جلسه ايکه به منظور نظر خواهى ادارات دولتى در مورد اين پاليسى تشکيل گرديده بود، به خبرنگاران اظهار داشت.

به اساس اظهارات منبع ، با تطبيق اين پاليسى در هنگام استخراج وانکشاف معادن همه مسايل اجتماعى به شکل منظم در نظر گرفته مى شود. شهرانى بگونه مثال گفت که دراين پاليسى؛ صحت کارمندان،تنخوا وساير امتيازات آنها، صحت مردم وساير مسايل اجتماعى، در قسمت استخراج معادن درنظر گرفته مى شود.

وى همچنان گفت که دراين پاليسى ، جابجا شدن خانواده هاى نيز درنظر گرفته شده است که در اثناى استخراج معادن؛ بيجا شده باشند. موصوف مى گويد که با تطبيق اين پاليسى بى نظمى يى ازبين خواهد رفت که اکنون دراين رابطه موجود است.

شهرانى مى گويد که تا حال دراين مورد ،بدون موجوديت کدام پاليسى به پيش برده مى شد که باعث بروز بعضى بى نظمى ها گرديده است. وى درمورد اين بى نظمى ها معلومات بيشتر نداد.

موصوف افزود که با تطبيق اين پاليسى،استخراج معادن درکشورانکشاف خواهد يافت، وسرمايه گذاران جهانى در اين مورد به سرمايه گذارى مشتاق خواهند شد. شهرانى نگفت که اين پاليسى چرا قبلاً ايجاد نشده بود ولى جواد عمر سخنگوى اين وزارت مى گويد که دراين مورد؛ بايد مسؤولين قبلى جواب بدهند.