صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سيلاب ها در غزنى خساراتى به بار آورده است

سيلاب ها در غزنى خساراتى به بار آورده است

در اثر سرازيرشدن سيلاب ها در دو ولسوالى ولايت غزنى (خوگيانى و جغتو)، خسارات سنگين مالى به بارآمده و مسوولين ميگويند که مردم منطقه، به کمک هاى عاجل ضرورت دارند. ولسوالان دو ولسوالى يادشده بتاريخ ٢٢ اسد، در دفتر شوراى ولايتى در شهر غزنى، طى يک کنفرانس مشترک خبرى، از اين خسارات خبر دادند.

محمدامین احمدى ولسوال جغتو گفت که مناطق قیاق،سراب،حمداو تورگن،در اثر بارش هاى سنگين متضرر شده اند. وى افزود که ساعت ده جمعه شب ، بارش آغاز گرديد و الى ساعت يک شب، سيلاب هزاران جريب زمين، باغات و دشت ها را تحت امواج خود درآورد.

ولسوالى جغتو، در ٢٥ کيلومترى غرب شهر غزنى، و خوگيانى در ١٥ کيلومترى شهر غزنى قرار دارند. ولسوال خوگيانى گفت که هشتاد فيصد زمين هاى زراعتى و باغ هاى خوگيانى را، سيلاب ها تخريب کرده است.

وى گفت که مناطق قلعۀ سرخ،ده ملا و پیرکه در خوگيانى را سيلاب ها به شدت متضرر ساخته و مردم آن، به کمک هاى عاجل نياز دارند. وی علاوه کرد که در خوگيانى، راپورى از منهدم شدن چند منزل نيز وجود دارد، که در اثر آن شش تن شامل اطفال و زنان مجروح شده اند.

قرار گفتۀ باشى، در هردو ولسوالى همجوار جغتو و خوگيانى، کاريزها نيز متضرر شده و از آب سيلاب ها پُر گريده اند. محمد حسین رفیعىمسوول شوراى محلى جغتو نيز در پايان اين نشست خبرى، موضوع وارد آمدن خسارات شديد ناشى از باران ها و سيلاب را تاييد کرد.

ولسوالان هردو ولسوالى، به گونۀ مشترک از حکومت، مسوولين غزنى و موسسات امداد کننده خواستند تا کمک هاى عاجل را به منطقه ارسال نمايند و از متاثرين سيلابها غمخوارى کنند.

چند لحظه پس از اين نشست خبرى، حفیظ الله گلستانى مسوول دفتر مبارزه با حوادث، به خبرنگاران موضوع باران هاى شديد و سيلاب ها در ولسوالى هاى جغتو و خوگيانى را تاييد کرد، ولى اندازۀ خسارات وارده را تقريبى و نامعلوم خواند.

گلستانى گفت که خسارات وارده در نتيجۀ سيلاب و باران هاى جمعه شب ، در چند ساعت نمى تواند مشخص شود. وى علاوه کرد که دراين مورد، يک هيئت چهار نفرى را توظيف نموده تا خسارات وارده را ارزيابى نمايد.

وى افزود که ادارۀ مبارزه با حوادث، هم اکنون براى ٤٥٠ خانواده مواد غيرخوراکى شامل خيمه ها، کمپل ها و ساير وسايل کمک نموده، ولى براى کمک مواد خوراکى، آمادگى وجود ندارد. اخيراً از اثر باران ها و سيلاب هاى سنگين؛ ولايات شرقى و جنوبى و مناطق ديگر، شديداً متضرر شده اند