صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۶ قوس ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سند مساعدت ١،٣ ميليارد دالر امريکا با افغانستان امضا شد

سند مساعدت ١،٣ ميليارد دالر امريکا با افغانستان امضا شد

ايالات متحده امريکا در زمينه هاى انتقال و توسعه برق در افغانستان و بلند بردن ظرفيت برخى از دانشگاه ها، حدود ١،٣ ميليارد دالر امريکايى مساعدت مينمايد. به همين منظور؛ دیروز دوم سنبله يک سند تحت عنوان همکارى هاى انتقال و توسعه برق در افغانستان ميان مقامات افغان و امريکايى در کابل به امضا رسيد.

حضرت عمر زاخيلوال وزير ماليه افغانستان به خبرنگاران گفت که بخش اعظم اين مساعدت طى چهار سال آينده در زمينه عصرى سازى نهاد هاى توليدى، انتقال و توزيع برق افغانستان به مصرف خواهد رسيد. وى بدون ارايه معلومات بيشتر گفت که يک اندازه اين مساعدت در زمينه بلند بردن ظرفيت دانشگاه ها و آموزش کدر ها مصرف خواهد شد.

زاخيلوال افزود که از جمله اين مساعدت امريکا، ٩٨٠ ميليون دالر آن بطور مستقيم از طرف حکومت افغانستان و متباقى بطور غيرمستقيم، از طرف امريکا به مصرف خواهد رسيد. عبدالرازق صمدى رئيس شرکت برشنا افغانستان ميگويد که لين برق از کابل به ولايات جنوب شرقى( خوست، پکتيا و پکتيکا) از پول اين مساعدت تمديد خواهد شد.

قرار معلومات وزارت انرژى و آب، در حال حاضر، حدود ٩٠٠ ميگاوات برق توليدى، حرارتى و وارداتى در تمام کشور وجود دارد که تنها ٧٠٠ ميگاوات آن در کابل ميباشد. قرار معلومات صمدى، فرسوده بودن و ناکافى بودن شبکه هاى برق در شهر کابل، باعث شده است که تنها از ٢٢٠ ميگاوات برق استقاده صورت گيرد.

اين در حاليست که برخى مردم شکايت دارند که روند توسعه شبکه هاى برق در کابل خيلى بطى پيش ميرود.
داکتر راجيف شاه(Dr Rajiv Shah) رئيس اداره انکشاف بين المللى ايالات متحده امريکا گفت که مساعدت و فعاليت هاى امريکا با افغانستان يک بخش ستراتيژى آن کشور ميباشد. وى ميگويد که مساعدت هاى امريکا در مشوره با حکومت و مردم افغانستان صورت ميگيرد.

وى گفت که کشورش به مساعدت با افغانستان متعد است و تلاش دارد تا افغانستان به پاى خود ايستاده شود. قرار معلومات وزارت ماليه افغانستان، امريکا طى ده سال گذشته ٤٠ ميليارد امريکايى را مساعدت کرده است که دو ميليارد آن از طريق بودجه ملى افغانستان به مصرف رسيده است.