صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

از پانزدهمين سالگرد قتل داکتر نجيب الله درکابل ياد بود بعمل آمد

از پانزدهمين سالگرد قتل داکتر نجيب الله درکابل ياد بود بعمل آمد

صدها تن از پانزدهمين سالگرد قتل داکتر نجيب الله در کابل ياد بود کردند و خواهان شناسايى قاتلين وى از حکومت و سازمان ملل متحد شدند.

طالبان پانزده سال قبل از دیروز؛ حکومت مجاهدين را سقوط داده و کابل را تصرف نمودند.آنها شام آنروز، نجيب الله آخرين رئيس رژيم تحت الحمايۀ شوروى سابق را که در دفتر ملل متحد پناهند ه شده بود، با برادرش شاهپور احمدزى به قتل رسانيدند واجساد شانرا در چهارراهى آريانا آويختد.

نجيب الله که در گذشته رييس استخبارات( خاد) بود، در سال ١٣٦٥ به قدرت رسيد وپنج سال در راس قدرت قرار داشت. بعداً چهارو نيم سال در دفتر سازمان ملل متحد در کابل به سر ميبُرد.

گرد همايى دیروز، ازسوى سازمان دموکراتيک جوانان افغانستان در شهر کابل برگزار شد . طى آن پيام ها، مقالات واشعار در مورد قتل داکتر نجيب الله به خوانش گرفته شد و از حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد خواهان پيگيرى قاتلين وى گرديدند.

آرين خيبر رييس سازمان دموکراتيک جوانان گفت که بايد سازمان ملل متحد جوابگو باشد که چرا نجيب الله در حريم آنها به قتل رسيد .

وى افزود که نجيب الله بيش از چهار سال را در دفتر ملل متحد در کابل سپرى کرد ، اما آنها حين خروج شان از افغانستان داکتر نجيب الله را تنها گذاشتند و فرار نمودند .

خانم داکتر نجيب الله درپيامى که به اين گردهمايى فرستاده بود، از حکومت و ملل متحد خواستار به محاکمه کشانيدن قاتلان شوهر خود گرديده است . گرچه وى در پيام به طور مشخص به فردى اشاره نکرده؛ اما گفته است که شوهرش را دشمنان داخلى و خارجى به قتل رسانيدند.

وى ادعا کرد که طالبان و پاکستان دشمن ملت و رهبران افغانستان بوده و بنام هاى مختلف آنها را در سه دهه اخير به قتل رسانده اند .

به گفتۀ موصوف، داکتر نجيب بنام اينکه خلاف حکومت مجاهدين بود به قتل رسيد و حالا استاد ربانى به خاطر اينکه پروسه صلح را به راه انداخته بود از سوى طالبان به همکارى دولت پاکستان کشته شد .

در گردهمايى،قطعنامه چهار ماده يى نيز صادر گرديد که از ملل متحد به عنوان ارگان با صلاحيت بين المللى خواسته شده است تا جزئيات قتل داکتر نجيب و عدم تطبيق پلان صلح سازمان ملل متحد را که خروج مصوون نجيب را از کابل احتوا ميکرد؛ بطور مشرح افشا نمايد .

همچنان در قطعنامه ازسازمان ملل متحد خواسته شده است تا قاتلين شناسايى و مورد پيگيرد قانونى قرار داده شود و اسناد و مدارکى که از نجيب الله در دفتر سازمان ملل متحد باقى مانده بود؛ رديابى گردد .

گرچه از قتل نجيب الله ١٥ سال ميگذرد؛ اما اين چهارمين بار است که از سالروز قتل وى ، ياد بود به عمل مى آيد.

گفتنى است که حزب ملى وطن که موسس آن داکتر نجيب بود؛ از ميزان سال ١٣٨٧ بدينسو به حيث يک حزب سياسى دو باره به فعاليت آغاز نموده است