صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

درکنفرانس بُن از پيشرفتهاى ده ساله افغانستان گزارش داده می شود

درکنفرانس بُن از پيشرفتهاى ده ساله افغانستان گزارش داده می شود

درکنفرانس دوم بُن درکنارمسائل ديگر؛ ازپيشرفت هاى که درطول ده سال گذشته صورت گرفته است يادآورى خواهدشدواين کنفرانس، روى روندانتقال مسووليت هاى امنيتى نيزتوجه خواهدنمود.

دامينيک ميدلى سخنگوى ملکى ناتودرافغانستان درنشست خبرى علاوه کردکه کنفرانس دوم بُن که قراراست تادوهفته آينده برگزارشود؛ زيگنال خوبى براى دولت افغانستان وکشورهاى منطقه ميباشد.

ميدلى علاوه کردکه کنفرانس دوم بُن ناتو،جامعه جهانى وافغانستان را باهم نزديکتر خواهندساخت.

موصوف مى افزايدکه دراين کنفرانس درميان مسايل ديگر، از پيشرفت هاى قابل توجهى که درطول ده سال گذشته صورت گرفته يادآورى خواهدشد.

نامبرده مى افزايدکه اين کنفرانس، روى روندانتقال مسووليت هاى امنيتى و مشارکت قوى جامعۀ جهانى در مرحلۀ بعد از سال ٢٠١٤ توجه خواهدنمود.

سخنگوى ملکى ناتودرافغانستان يکبارديگرتاکيدنمودکه جامعه جهانى وناتودرکنارافغانستان متعهدباقى خواهدماندواين کشوررا ترک نخواهدکرد.

همچنان وى گفت که علاوه براين ؛کنفرانس اجلاس سران ناتوکه درماه مى سال آينده درشيکاگو برگزارخواهدشد،جنبه هاى عملى ودرموردچگونگى ادامه حمايت ازافغانستان پس ازسال ٢٠١٤خواهدپرداخت.

قرار است نشست بين المللى دوم ُبن براى افغانستان، بتاريخ ٥ ماه دسمبر سال جارى ميلادى تحت رهبرى افغانستان برگزار شود.

اين درحالى است که مقام هاى دولت افغانستان مى گويد که نشست دوم بن؛ تحت رهبرى افغان ها تدوير مى گردد و دولت افغانستان ، طرح هاى مشخص را ارايه مى کندو افغانستان در اين کنفرانس در ترکيب يک هيئت اشتراک خواهد کرد.

کرستين جکوبسن سخنگوى نظامى آيساف نيزگفت که کنفرانس دوم بُن که قراراست دررابطه به افغانستان برگزارشود؛ پاسخ سياسى به توافقات که دررابطه به افغانستان انجام ميشود،خواهدداد.