صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نیازی: نقش علمای دینی در راستای محو مواد مخدر مؤثراست

نیازی: نقش علمای دینی در راستای محو مواد مخدر مؤثراست

وزیرحج،اوقاف وارشاد، طی سفری به ولایت ننگرهارازتمام علمای دینی ولایات شرقی خواست تادرراستای آگاهی دهی ازاضرارمواد مخدروجلوگیری ازکشت آن سهم فعال بگیرند ونقش آنهارا دراین راستامؤثرخواند.

محمدیوسف نیازی وزیرحج،اوقاف وارشاد درسیمینار یکروزهء علمای دینی ولایات مشرقی که درشهرجلال آباد به هدف جلوگیری ازکشت مواد مخدرومؤثریت نقش علمای دینی درراستای محوکوکناروآگاهی دهی مردم ازاضرارآن تدویرگردیده بود ، گفت که علمای دینی دراین زمینه میتوانند باتبلیغ شان مردم راازکشت مواد مخدربازدارند.

آقای نیازی همچنان ازتمام علمای دینی بخصوص ملا امامان مساجد ولایات شرقی کشورتقاضا نمود تاازطریق موعظه های دینی شان مردم را ازحرام بودن کشت،تولید وقاچاق مواد مخدرونیزاضرارآن آگاهی دهند.

موصوف نقش علمای دینی را درآگاهی دهی مردم ازحرام بودن کشت،تولید وقاچاق مواد مخدر ونیزآگاهی دهی ازاضراراین پدیده شوم باارزش تلقی کرد.

درهمین حال عبدالعزیزخیرخواه رئیس حج ،اوقاف وارشاد ولایت ننگرهارکه درین سیمینارشرکت کرده بود نیز اذعان داشت که مبارزه علیه کشت وتولید مواد مخدرتوسط علمای دینی ازمؤثریت خاصی برخوردارمیباشد ونقش آنان را مهم خواند.

ازسوی دیگرمولوی عبدالله یک تن ازعلمای دینی ولایت ننگرهارپیرامون حرمت کشت وتولید مواد مخدرگفت : دردین مبین اسلام کشت ،تولید وقاچاق هرنوع مواد مخدرحرام است وکسانیکه دراین راستا کاروبارمیکنند مرتکب گناه می شوند که خشم خدا را درپی خواهد داشت.

وی به گفت که مبارزه علیه کشت وتولید مواد مخدرنه تنها وظیفه دولت است بلکه دراین راستا همه مردم به ویژه علمای دینی ازهمه بیشترباید احساس مسوولیت نمایند.

گفتنی است که دراین سیمیناروالیان ولایات ننگرهار،لغمان،کنرونورستان ونیزشماری ازعلمای دینی وبرخی ازمسوولان ادارات دولتی ولایات متذکره شرکت نموده بودند.

این درحالی است که یکروزقبل مسوولان محلی ولایت قندهارهشدار دادند که درسال روان به هیچ کس اجازه کشت کوکناردراین ولایت را نمی دهند.