صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امريکا: با انتقال و يا بسته شدن تاسيسات، نقش نظامى نيز محدود ميشود

امريکا:  با انتقال و يا بسته شدن تاسيسات، نقش نظامى نيز محدود ميشود

تعداد ٢٠٠ بيس (تاسيسات) نيروهاى امريکايى که برخى آنها نسبتاً بزرگ هستند، با شمارش تجهيزات موجودۀ شان، به دولت افغانستان تحويل گرديده و يا مسدود خواهند شد. بريدجنرال استيوين شپيروSteven Shapiro رييس عمومى تشکيلات نيروهاى امريکايى در افغانستان گفت که اين تاسيسات، از طريق "برنامۀ دارايى هاى اضافى شخصى امريکا درخارج"، مسدود و يا به دولت افغانستان تحويل داده ميشوند.

وى که در نشست خبرى روزگذشته (٥سنبله ) صحبت ميکرد، افزود: "ما تقريبا٤٠٠ً بيس را که اکثريت شان فوق العاده کوچک بوده اند، از ماه اکتوبرسال گذشتۀ ميلادى تاکنون بسته نموده و يا آنرا به دولت افغانستان تسليم داده ايم که با اين کار، نقش پاى ما متداوماً کوچک شده ميرود."

اين جنرال امريکايى علاوه کرد که مسدودنمودن و ياتحويلى ٢٠٠ بيس ديگر که بعضى آنها نسبتاً بزرگ اند، بصورت مسوولانه و با شمارش تجهيزات موجود درآن، انجام خواهد شد.

رييس عمومى تشکيلات نيروهاى امريکايى در افغانستان، درمورد اينکه اين بيس ها چه وقت و در چه مدت انتقال و يا مسدود خواهند شد؟ معلومات نداده؛ اما ميگويد که بر اساس اين پروگرام، تنها تجهيزات غيرنظامى که در بين پايگاه ها قرار دارد، انتقال مى يابد و يا بسته ميشوند.

به گفتۀ وى، تاکنون حدود ٢٠ هزار تجهيزات غيرنظامى که در پايگاه ها در مناطق مختلف وجود داشته به دولت افغانستان تحويل داده شده؛ از يک چوکى تايک جنراتور کلان ميباشد، که قيمت مجموعى شان به بيش از سه ميليون دالر ميرسد.

موصوف افزود که رشد ظرفيت نيروهاى امنيتى افغان و انتخاب پروگرام کمک به نيروهاى امنيتى، افغانها را قادر ساخته تا مسووليت هاى امنيتى را از طريق پروسۀ انتقال برعهده بگيرند، که به نوبۀ خود آيساف را نيز قادر ميسازد تاپايگاه ها و نيروهاى خود را بازنگرى نمايد.

رييس عمومى تشکيلات نيروهاى امريکايى در افغانستان گفت: به هراندازه اى که نيروهاى امنيتى افغان مسووليت هاى بيشتر امنيتى را از طريق پروسۀ انتقال عهده دار ميشوند، پايگاه هاى نيروهاى امريکايى نيز مسدود گرديده و يا به دولت افغانستان تحويل داده ميشود.

پروسۀ انتقال، در سال ٢٠١١ ميلادى در افغانستان آغاز شده و قرار است که تا نيمۀ سال ٢٠١٣ تکميل گردد و مسووليتهاى امنيتى، تا پايان سال ٢٠١٤ ميلادى که نيروهاى خارجى افغانستان را ترک ميکنند، به نيروهاى افغان سپرده شود.

بريدجنرال شپيرو گفت: "پروگرام دارايى هاى اضافى شخصى امريکا در خارج بطورساده، انجام مى يابد؛ اگر هزينۀ پس فرستادن آنان بيشتر از هزينۀ بازخريد باشد، ما مى کوشيم تا اين تجهيزات بدون هزينۀ اضافى بطورمسوولانه بعد از شناسايى و طى مراحل قانونى تحويل داده شود و تنها تجهيزات غيرنظامى و حساس شامل اين پروگرام ميگردد."

وى علاوه کرد: درصورتى که قوماندان يک بيس دريکى ازساحات، تجهيزاتى را شناسايى کند که به آن ضرورت نيست، لست آن به تمام قوتهاى ديگر امريکايى فرستاده ميشود تا اگر آنها به آن نياز داشته باشند، ميتوانند از آن استفاده نمايند.

منبع افزود: درصورتيکه به اين تجهيزات ضرورت نباشد، لست به ديگر موسسات امريکايى فرستاده ميشود و بعداً به نهادهاى مجمع دارايى هاى ايالت ها فرستاده ميشود تا تشخيص گردد که آيا ضرورتى به اين تجهيزات وجود دارد يانه؟
به گفتۀ موصوف، بعد از تشخيص دقيق نيروهاى امريکايى و نهادهاى ديگر، دارايى ها به شرکاى افغان تسليم داده ميشود.

بريدجنرال شپيرو تاکيد کرد: "تجهيزات و تاسيسات آنطوريکه هستند و هرجايى که هستند، تحويل داده ميشوند و ما هيچگونه هزينۀ ديگر را براى ترميم و يا انتقال آن از يکجا به جاى ديگر متقبل نميشويم."

گفتنى است که امريکا، حدود يکصد هزار سرباز در افغانستان دارد و قرار است که بيش از ٢٠ هزار سرباز آن کشور، تا پايال سال جارى ميلادى افغانستان را ترک کنند.

از سال ٢٠٠١ ميلادى بدينسو، ٣١٥٦ سرباز آيساف در رويدادهاى مختلف در افغانستان، جان باخته اند که ٢١٠٣ تن آنها عساکر امريکايى بوده اند.

اين درحالى است که هفتۀ گذشته، آيساف گفته بود که تعداد تاسيسات نيروهاى آنها، به ٨٠٠ ميرسد که شامل چک پاينت ها و مراکز متوسط، کوچک و بزرگ بوده و در مراکز بزرگ، چندين هزار عسکر آيساف جابجا ميباشند.

به گفتۀ مقامات آيساف، از اين جمله از اکتوبر سال ٢٠١١ تا حال، ٤٠٠ بيس آن، به نيروهاى افغان انتقال يافته و يا بسته شده است که بيشترين آن، در ساحاتى بوده که تحت پوشش پروسۀ انتقال مسووليت هاى امنيتى قرار دارد.

براساس معلومات منبع؛ دراين پروسه، تجهيزاتى نيز انتقال مى يابند که در نگهدارى تاسيسات به آن نياز است؛ اما تجهيزاتى مانند طيارات و هليکوپترها که در بيس ها وجود دارند، شامل اين پروسه نميشوند.

پيش از اين، برخى اعضاى ولسى جرگه گفته بودند که نيروهای بين المللی، هنگام خروج از بعضى مناطق کشور، تاسيسات شان را تخريب ميکنند.
آنها خواستار تحويلدهى اين تاسيسات، به نيروهاى امنيتى افغان گرديده بودند.

حدود يکماه قبل، در جلسۀ شورای امنيت ملی تحت رياست حامد کرزی رييس ‌جمهور، بر ايجاد ميکانيزمی جهت واگذاری تاسيسات و تجهيزات نيروهای آيساف به رهبرى ناتو پس از خروج به نيروهای افغان نيز تاکيد شده بود.

شورای امنيت ملی، به مسوولان وزارتهای دفاع، داخله، رياست عمومی امنيت ملی و اداره ارگانهای محل، وظيفه سپرد تا در تفاهم با مسوولان آيساف، بر ايجاد ميکانيزمی کار نمايند که مطابق آن، تاسيسات و تجهيزات مربوط به نيروهای آيساف، پس از خروج ‌شان از افغانستان به نيروهای امنيتی افغان سپرده شود.(پژواک)