صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در ۴۰ درصد از ولایت‌های افغانستان چهره‌های جدید منصوب می‌شوند

در ۴۰ درصد از ولایت‌های افغانستان چهره‌های جدید منصوب می‌شوند

اداره ارگانهای محلی افغانستان، نهادی که زیر نظر مستقیم رئیس جمهوری و مسئول سرپرستی از امور ولایت‌ها است، اعلام کرده که در راس ۴۰ درصد از ولایت‌ها چهره های جدید معرفی خواهند شد.
بشیر بهرام سخنگوی این اداره در گفتگویی با بی بی سی گفت که تغییرات در ولایت ها در راستای انجام اصلاحات وعده داده شده از سوی حامد کرزی، صورت می گیرد.

آقای بهرام گفت: "من مطمئن هستم که ما ۴۰ درصد چهره های جدید را به ولایت ها معرفی خواهیم کرد و تعدادی از والی های ما از یک ولایت به ولایت دیگر معرفی خواهند شد."
این مقام اداره ارگانهای محلی توضیح نداد که چه کسانی شامل این فهرست خواهند بود و والیان کدام ولایت‌ها تغییر خواهند کرد.

او اما گفت که شماری از والی ها "خانه نشین" خواهند شد، ولی تاکید کرد که "این امر به این معنی نیست که آنها کار نکرده اند. شاید رئیس جمهوری برای آنها وظایف دیگری در نظر داشته باشد."
سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی افزود که تغییرات مورد نظر، براساس فرمان شماره ۴۵ حامد کرزی و در پی بررسی کار والی ها از سوی این اداره صورت گرفته است.

بشیر بهرام گفت: "ما تیم‌های بارزسی و ارزیابی خود را به ولایت ها فرستادیم و آنها کارهای تمام والی‌ها را ارزیابی کردند. در بعضی ولایت ها تیم های ما به مرکزهای ولایت نرفتند و با والی‌ها هم صحبتی نداشتند، بلکه به ولسوالی‌ها رفتند و با مردم و کارمندان اداره‌های دولتی و غیردولتی دیدن کردند."

ما گزارشهای خود را به ریاست جمهوری تقدیم کردیم و پیشنهادی مشخص خود را هم در ارتباط با هر ولایت به رئیس جمهوری ارائه کردیم."
سخنگوی اداره ارگان های محلی گفت بررسی ها نشان می‌دهد که تعدادی از والیان در کارهای خود موفق بوده اند، اما شماری دیگر "کارهای اندکی انجام داده اند" و حتی برخی از والی ها در فساد اداری هم دخیل بوده اند.

پیش از این آقای کرزی والی های ده ولایت را تغییر داد که شش تن از آنها چهره های جدید هستند و چهار والی دیگر، از مقام خود بعنوان والی در یک ولایت عزل شده و به همین مقام در ولایت دیگری منصوب شده اند.
ولایت های ناآرام هلمند، میدان وردک و لغمان هم شامل ولایت هایی بود که والیان آنها تغییر کرده است.

شورشیان در این ولایت ها حضور دارند و مبارزه یا مصالحه با آنها همواره از مسایل مهم مورد نظر دولت در این ولایت ها بوده است.
دولت این تغییرات را اقدامی برای اجرای وعده های رئیس جمهوری برای انجام اصلاحات می خواند اما اپوزیسیون دولت معتقدند که این تغییرات، برنامه های اولیه آقای کرزی برای مهندسی کردن انتخابات آینده است. (بی بی سی)