صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نجفی: کنترول کامل حریم هوایی افغانستان را تا کمتر از دو سال در اختیار می گیریم

نجفی: کنترول کامل حریم هوایی افغانستان را تا کمتر از دو سال در اختیار می گیریم

داکتر داوود علی نجفی وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان می گوید که مسئولیت کنترول حریم هوایی کشور در شروع سال 2015 به جانب افغانستان سپرده می شود.

آقای نجفی به خبرگزاری بخدی گفت: "براساس توافق از قبل انجام شده میان دولت افغانستان و نیروهای ناتو، قرار است در ختم سال 2014 کنترول حریم هوایی در بخش نظامی، به جانب افغانستان سپرده شود."

نجفی تاکید کرد، ماموران که قرار است حریم هوایی نظامی افغانستان را کنترول کنند، آموزش دیده اند و آماده گرفتن این مسئولیت هستند.

در حال حاضر، فقط حریم هوایی ملکی افغانستان در کنترول دولت افغانستان است و کنترول حریم نظامی را ناتو در اختیار دارد.

کنترول حریم هوایی نظامی افغانستان از سوی ناتو، پس از شکست رژیم طالبان، همواره مورد انتقاد کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان بوده است.

پاکستان همواره و در برخی موارد ایران مدعی شدند که ناتو با استفاده از حریم هوایی افغانستان، به خاک کشورشان تجاوز هوایی کرده است.

دولت پاکستان می گوید که طیاره های بدون سرنشین امریکا همواره از افغانستان وارد حریم هوایی پاکستان می شود و اقدام به بمباران اهداف مشخص می کند.

نیروهای ناتو در افغانستان می گوید که برای سرکوب شورشیان خطرناک فعال در پاکستان استفاده از طیاره های بدون سرنشین بهترین گزینه است.

بااین حال، به تاریخ 10 دسامبر 2011 ایران از آنچه در اختیار قرار گرفتن خاک و حریم هوایی افغانستان توسط طیاره های بدون سرنشین امریکا خواند، به سازمان ملل شکایت کرد.

ایران مطابق قوانین بین المللی می گوید که طیاره تجسسی بدون سرنشین، از افغانستان پرواز کرده و حریم هوایی اش را نقض کرده است.

در همین حال، داود علی نجفی می گوید که پس از سال 2014 به نگرانی های کشورهای همسایه افغانستان در مورد استفاده از حریم هوایی از سوی ناتو پایان خواهد داد.

راساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی کشور، روزانه بیش از 200 هواپیما از خاک افغانستان عبور می کند.

این وزارت می گوید که به تمامی این پروازها دولت افغانستان اجازه ورود می دهد.

داوود علی نجفی می گوید که حتی طیاره های ملکی وابسته به ناتو که وارد افغانستان می شود، باید اجازه نشست و پرواز را از دولت افغانستان بدست بیاورند.

در همین حال، وزیر ترانسپورت و هوانوردی کشور، قاچاق مواد مخدر و اسلحه از طریق میدان های هوایی تحت کنترول دولت افغانستان را رد کرد.

نجفی گفت: "از هیچ کشوری نامه و شکایتی دریافت نکردیم که موضوع قاچاق مواد مخدر و اسلحه را برای ما مطرح کرده باشند."

نجفی اما تایید کرد که تلاش های برای قاچاق مواد مخدر همواره از میدان های هوایی افغانستان صورت می گیرد که به گفته او این تلاش ها خنثی شده است.

به گفته او، ماموران و دستگاه های پیشرفته در میدان های هوایی کشور فعال شده اند که مانع انتقال مواد مخدر و اسلحه از افغانستان به خارج می شوند.

نجفی تاکید کرد که در حال حاضر، افغانستان توانایی مصئونیت و امنیت پرواز ها را مطابق استندرد های سازمان هوایی بین المللی دریافت کرده است.(بخدی)