صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پس از این پاسپورت های کشور با ۱۰ سال اعتبار صادر می شود

پس از این پاسپورت های کشور با ۱۰ سال اعتبار صادر می شود

کابینه دولت در نشستی به ریاست محمد اشرف غنی، طرح ۱۰ ساله شدن اعتبار پاسپورت را تصویب کرد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه یی که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که این نشست روز پنج شنبه در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.
در ابتدا، نصیر احمد اندیشه معین اداری وزارت امور خارجه گفت که این وزارت به منظور مؤثریت امور مربوط  و حل معضل پاسپورت های جدید در کشورهای حوزه خلیج، و آغاز روند توزیع پاسپورت های الکترونیکی در نمایندگی های افغانستان در ایران و پاکستان طرح هایی را آماده ساخته است.
وی گفت که این طرح ها شامل پروژه طراحی، ساخت و بهره برداری از سیستم آنلاین فورم های متقاضیان پاسپورت در داخل و خارج کشور، صدور تذکره غیابی و ایجاد سیستم مرکزی بایو متریک می شود.
کابینه دولت طرح های وزارت امور خارجه را در پرنسیب مورد تائید قرار داد و معیاد اعتبار پاسپورت ها را به مدت ۱۰ سال، تصویب کرد و این وزارت را موظف نمود تا طرح های خود را در همکاری با وزارت های امور داخله، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، و مهاجرین دوباره بررسی کند و آنها را ضمن مشخص کردن هزینه، قوای بشری و تکنالوژی مورد نیاز برای تصویب به نشست های بعدی کابینه ارایه کند.
قانون پاسپورت میزان سال گذشته طی یک فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور توشیح شد. مطابق با این قانون، همه شهروندان کشور می توانند پاسپورت های جدید که با معیارهای جهانی و به شکل الکترونیکی تهیه می شود، دریافت کنند.
در این قانون، قیمت یک جلد پاسپورت برای بزرگ سالان ۵۵۰۰ افغانی و برای متقاضیان کمتر از ۱۴ سال، ۲۲۵۰ افغانی تعيین شده است.
افزون براین، سربازان افغان که در جنگ زخمی می شوند، می توانند به صورت رایگان پاسپورت دریافت کنند.
این پاسپورت ها که در حال حاضر با معیاد پنج سال صادر می گردد، جایگزین پاسپورت های کهنه و دست نویس می شوند. (پژواک)