صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۴ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سياف از سرنگونی نظام توسط موریانه های داخل نظام هشدار داد

سياف از سرنگونی نظام توسط موریانه های داخل نظام هشدار داد

عبد رب الرسول سیاف در سالروز خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان، فساد را خطرناکترین دشمن نظام خواند و از رییس جمهور خواست که نگذارد این پدیده، نظام را سقوط دهد.
 عبدرب الرسول سیاف، یکی از رهبران جهادی که در مراسم گرامی داشت از ۲۶ دلو در ارگ ریاست جمهوری صحبت می کرد، این روز را با عظمت ترين و بزرگترین روز در تاریخ افغانستان عنوان کرد.
وی از رییس جمهور خواست تا به تمام نمایندگی های سیاسی کشور هدایت بدهد که از این روز در سراسر دنیا تجلیل نمایند.
او گفت که افتخارات این روز تنها به مجاهدین راجع نیست، بلکه به تمام ملت افغانستان راجع است و باید با بسیار عزت و شور تجلیل شود.
وی بدون ارایه جزئیات گفت: "نظام را از بیرون کسی به زانو درآورده نمی تواند، هر قدر توطئه گرا پشت سرش باشند؛ از چیزی ما می ترسیم که خدا ناخواسته بدنه نظام را از داخل موریانه نخورد".
سیاف افزود در هر جایی که نظام سرنگون شده، توسط موریانه هايى شده که از داخل نظام را خورده است.
او خطاب به رییس جمهور غنی گفت:  "به این حساب برای دفع فساد مالی، اداری و اخلاقی که گمراه ترین فسادها است، توجه جدی تان را در مبارزه با فحشا و فساد می خواهیم".
او در ادامه افزود: "فساد به اوج رسیده که خدا ناخواسته ما به سرنوشت ملت های مقهور و غضب گرفته شده، قرار نگیریم".
این رهبر جهادی گفت که گرچه عنوان آزادی بیان نیک است، ولی نباید اصول و مبادی دین زیرپا گردد.
وی با تاکید بر مبارزه با فساد اخلاقی و فحشا گفت: "این عذر را ملت قبول کرده نمی تواند که بگویند سر اکثر تلویزیونها تسلط نداریم، حد اقل از تلویزیون رسمی ملی شروع کنید".
سیاف همچنان از رهبران حکومت خواست تا در برابر توهین، تهمت و افتراهايی که برخی افراد و حلقات به مجاهدین می زنند، خاموش نباشند.
وی اظهار داشت: "تجاوز بر مجاهدین، تجاوز بر دین و نوامیس این مردم است، به کسانی اجازه ندهید که با زبانهای آلودۀ خود، این فریضه را لکه دار کنند؛ کسی دزد بگوید، کسی غاصب بگوید و قاچاقبر بگوید".
او گفت: "مجاهدین، ملک از دست رفته را پس به دست آورده؛ حد اقل اگر خوب آنان را نمی گویید، بدشان را نگویید؛ مجاهدین زیور این ملک هستند". (پژواک)